OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
13 okt 2017

Хасанов Шавкат Турсункуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt16.

Илмий маслаҳатчи: Муртазаев Олим, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

Расмий оппонентлар: Чориев Қурбон Амирович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Раҳматулла Хидирович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Маматқулов Абдурашид Вахидович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 okt 2017

Халманов Актам Тошқуватовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Моддаларнинг турли фазовий ҳолатларида ультракичик концентрацияли атомларнинг ўта сезгир лазер спектроскопияси», 01.04.05–Оптика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/ FM50.

Илмий маслаҳатчи: Эшқобилов Напас Бекназарович, физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Нематов Шерзод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори; Низамов  Негмат Низамович, физика-математика фанлари доктори, профессор;  Азаматов Зокиржан Тахирович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Хасанов Атабек Абдирашидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда парламент назорати институтини демократлаштириш жараёни», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos12.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

Илмий раҳбар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:Идиров Улуғбек Юсупович, сиёсий фанлар доктори, доцент; Жўраев Қодир Асатуллаевич, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Каримов Фарход Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига таъсири», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos5.

Илмий раҳбар: Саидолимов Саидхон Талъат ўғли, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, Dsc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар:Мунавваров Зохидилло Иномхўжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор;Ғафуров Сарвар Мирзарасулович,сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Ниёзов Хаким Бакоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалик ҳайвонларида оёқларнинг дистал қисми артропатияси», 16.00.02–Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/V7.

Илмий маслаҳатчи: Дилмуродов Насриддин Бабақулович, ветеринария фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Норбоев Қурбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор; Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ильясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Эшбуриев Собир Бахтиёровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳсулдор сигирларда витамин-минерал алмашинуви бузилишларининг этиологияси ва профилактикаси», 16.00.01–Ҳайвонлар касалликлари диагностикаси, терапияси ва хирургияси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V6.

Илмий маслаҳатчи: Норбоев Қурбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Дилмуродов Насриддин Бобоқулович, ветеринария фанлари доктори; Ильясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори; Зиядуллаев Шухрат  Худойбердиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2017

Каримов Абдурашид Мусахоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ўсувчи Scutellaria L. туркумига мансуб тўрт тур ўсимликларнинг флавоноидлари», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/K30.

Илмий раҳбар: Ботиров Эркин Хожиакбарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Мавлянов Саидмухтор Мақсудович, кимё фанлари доктори, профессор; Арипова Салима Фозиловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти...

11 okt 2017

Носиров Хабибулло Хикматулло ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Телевизион дастурларнинг медиа контентини сиқишнинг юқори самарали тизимлари, сифатини баҳолаш ва уларни такомиллаштириш услублари», 05.04.02–Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т140.

Илмий раҳбар: Камилов Мирзоян Мирзаахмедович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Раджабов Тельман Дадаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Нигматов Хикмат, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «UZTELECOM» АК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2017

Тухтаназаров Дилмурод Солижоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нефть конларини бошқаришда параметрларни башорат қилишнинг компьютер моделлари», 05.01.02–Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т144.

Илмий раҳбар: Алимов Исмоилджон, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион  маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Тошпулат, техника фанлари доктори, профессор; Бобомуродов Озод Жўраевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2017

Бобаев Исомиддин Давроновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Caryophyllaceae, Lamiaceae оилаларига мансуб ўсимликлар экдистероидлари ва уларнинг модификацияси», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/К20.

Илмий маслаҳатчи: Рамазонов Нурмурод Шералиевич, кимё фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Арипова Салимахон Фозиловна, кимё фанлари доктори, профессор; Абдулладжанова Нодира Гулямжановна, кимё фанлари доктори; Сагдуллаев Баходир Тохирович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<