OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
12 okt 2018

Рахимгазиев Умид Газиваевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда ювенил ревматоид артритнинг клиник-патогенетик жиҳатлари», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib56.

Илмий раҳбар: Шамансурова Эльмира Амануллаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Бобомурадов Турдикул Акрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Уматалиева Камила Тахировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Касб-ҳунар коллежи ўқитувчисининг методик компетенциясини узлуксиз ривожлантиришда инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш  (малака ошириш  тизими мисолида)», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped395. 

Илмий раҳбар: Олимов Каҳрамон Танзилович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Қаххоров Сиддиқ Қаххорович, педагогика фанлари доктори, профессор; Турақулов Олим Холбутаевич, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация  ва қишлоқ хўжалигин механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

12 okt 2018

Насритдинова Умида Ахмаджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Компьютер графикаси фанини ўқитишда уч ўлчамли моделлаштириш воситасидан фойдаланиш методикаси», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (компьютер графикаси) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped424.

Илмий раҳбар: Кучкарова Диларом Файзуллаевна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc. 28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Абдуқодиров Абдукаххор Абдувакильевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Сайдалиев Саидкарим Сайдинабиевич, педагогика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

12 okt 2018

Мухаммадиев Комил Бурхоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Жисмоний тарбия таълими жараёнида талабаларнинг атроф-муҳитга бўлган эҳтиёткорона муносабатларини ривожлантириш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси, 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Ped274.

Илмий раҳбарлар: Турдиқулов Эшбой Отақулович, педагогика фанлари доктори, профессор; Рахимов Владимир Шавкатович,педагогика фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Худойқулов Хол Жумаевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Арипов Юнус Юсуфович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Каримова Нозима Нурмухамадовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped394.   

Илмий раҳбар: Муслимов Нарзулла Алиханович,педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Ҳамидов Жалил Абдурасулович, педагогика фанлари доктори, доцент; Дехканова Маъмура Улмасовна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

12 okt 2018

Асилбекова Дания Толимбековнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ApialesFabaceaeLamiaceaePrimulaceae ва Solanaceae оиласига мансуб доривор ўсимликлар вакилларининг липидлари», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/K24.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Бобоев Баҳром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори; Салимов Баходир Тахирович, кимё фанлари доктори; Абдурахимов Саидакбар Абдураҳмонович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Мамадалиева Нилуфар Зокиржоновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Lamiaceae оиласига мансуб доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва биологик фаоллиги», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.DSc/K44.

Илмий маслаҳатчи: Азимова Шахноз Садиковна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Арипова Салимахон Фозиловна, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Novak Johannes, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Тошматова Гўзал Одилходжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сут бези касаллиги мастопатиянинг алиментар профилактикасини махсуслаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларини қўллаш орқали шакллантириш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib393.

Илмий раҳбар: Эрматов Низом Жумакулович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худойберганов Анатолий Сагатбоевич, тиббиёт  фанлари доктори, профессор; Алимухамедов  Дилшод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Санитария гигиена ва касб касалликлари  илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Ахмедов Фарход Қахрамоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда марказий гемодинамика ва буйрак қон айланишининг адаптацион механизмлари», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib5.

Илмий раҳбар: Негматуллаева Мастура Нуруллаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Каримова Феруза Жавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор;Султонов Саидазим Носирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Марданов Жамшид Жахонгировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Экстрадурал орқа мия ўсмаларни хирургик даволаш тактикаси», 14.00.28–Нейрохирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Tib123.

Илмий раҳбар: Кариев Гайрат Маратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Кадырбеков Равшанбек Турсунбекович, тиббиёт фанлари доктори; Мирзабаев Марат Джумабекович, тиббиёт фанлари доктори (Қозоғистон Республикаси).

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<