OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
24 apr 2019

Раимова Гули Мадмуродовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Trifolium pratеnse L. (себарга) дан ажратиб олинган экстрактнинг физик-кимёвий ва антикоагулянт хоссалари ва ундан родентицид сифатида фойдаланиш», 03.00.02–Биофизика ва радиобиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/В99.

Илмий раҳбар: Насиров Кабил Эркинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети Биофизика ва биокимё институти, DSc.29.12.2018.В.01.13.

Расмий оппонентлар: Петр Григорьевич Мерзляк, биология фанлари доктори; Левицкая Юлия Владимировна, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2019

Дергачева Ирина Викторовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг хавфли ўпириладиган кўллари (генезис, морфометрия ва ҳудудий тарқалиши)», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Gr49.

Илмий раҳбар: Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гидрометеорология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Царев Борис Константинович, техника фанлари доктори; Петров Максим Анатольевич, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

24 apr 2019

Гафуров Зафар Асраржоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобал ва минтақавий иқлим ўзгариши шароитида Қарши чўлининг суғориладиган майдонларида қишлоқ хўжалик экинлари эвапотранспирацияси динамикаси», 11.00.04–Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Gr.64

Илмий раҳбар: Арушанов Михаил Львович, география фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гидрометеорология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Эшкобул Юлдашевич, техника фанлари доктори, профессор; Ни Анатолий Александрович, география фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2019

Насимов Бахтиёр Васиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналар  фаолиятини бошқаришда  замонавий менежмент услубларидан фойдаланиш самарадорлиги», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt63.

Илмий раҳбар: Ғойибназаров Баҳодир Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Исаев Равшан Абдурахмонович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2019

Мамаджонова Нафисахон Абдиманнобовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида янги ғўза навларини етиштиришнинг сув ва ресурстежовчи агротехнологияларни ишлаб чиқиш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Qx258.

Илмий раҳбар: Исашов Анваржон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Исаев Собиржан Ҳусанбоевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Тунгушова Дилбар Абдукаюмовна, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2019

Бўриев Абдивахоб Абдираззақовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қисқа навбатли алмашлаб экишда ўтмишдош экинларнинг тупроқ унумдорлиги ва кузги буғдой ҳосилдорлигига таъсири», 06.01.01– Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2 PhD/Qх126.

Илмий раҳбар: Орипов Раззоқ, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Телляев Рихсивой Шомахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Карабаев Икром Тураевич, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2019

Нурмухамедова Шоира Захидовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Антик давр Ўзбекистон архитектурасининг қонуниятлари ва услубий хусусиятлари”, 18.00.01–Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш (архитектура).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами:  В2018.3.DSc/А6.

Илмий маслаҳатчи: Аскаров Шукур Джураевич, меъморчилик фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.A.11.02.

Расмий оппонентлар: Сулейманов Рустам Хамидович, тарих фанлари доктори, профессор; Ахмедов Мухаммаджон Касимович, архитектура доктори, профессор; Шамсиддин Камолиддин, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Миллий Рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

22 apr 2019

Зикиряев Шавкат Худояровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Адсорбцияни ва ғовак муҳитнинг бир жинслимас тўлдирилишини ҳисобга олган ҳолда бир жинслимас суюқликларнинг сизиши масалалари», 01.02.05–Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/FM168.

Илмий раҳбар: Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01.

Расмий оппонентлар: Маликов Зафар Маматқулович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Қаюмов Шукур, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Умрзоқов Абдулла Тоштемировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари синтези ва уларнинг хоссалари», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/T982.

Илмий раҳбар: Мухиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор; Тургунов Эрхон, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Мирзаева Елена Иннокентьевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Углеводородларни қайта ишлаш жараёнлари учун катализаторлар ишлаб чиқаришда иккиламчи алюминий оксиди адсорбентини қуллаш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/177.

Илмий раҳбар: Юнусов Мирахмад Пулатович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Абдувахоб Икрамович, техника фанлари доктори, профессор; Хамидов Басит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<