OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
17 fev 2018

Ан Екатерина Владимировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Намланган грунтларда жойлашган қувурларнинг динамик устуворлиги», 01.02.04– Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM17.

Илмий раҳбар: Рашидов Турсунбой Рашидович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

Расмий оппонентлар: Султанов Карим Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Игамбердиев Аскар Кимсановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўза қатор ораларига кузги буғдой экишни механизациялашнинг илмий-техникавий ечими», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T57.

Илмий маслаҳатчи: Худойбердиев Толибжон Солиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтақўзиев Абдусалим Тўхтақўзиевич, техника фанлари доктори, профессор; Бойбобоев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор; Ауезов Онгарбай Пирлешович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “BMKB Agromash” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Машрабов Мансур Ибрагимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Магний карбонатли шўрланган тупроқларда фосфор сақловчи ўғитларнинг ғўза озиқланишига таъсирини илмий асослаш», 06.01.04–Агрокимё (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Qx200.

Илмий раҳбар: Хошимов Фарход Ҳакимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Ниязалиев Бегали Ирисалиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Каримбердиева Амина Азимовна, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Диёрова Муҳаббат Хуррамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Газ саноати олтингугурт бирикмали чиқиндиларини қурғоқчил минтақа тупроқлари хоссаларига ва дарахтларга таъсири ҳамда уларни яхшилаш йўллари», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/B142.

Илмий раҳбар: Юлдашев Ғулом, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Исоқов Валижон Юнусович, биология фанлари доктори, профессор; Абдурахмонов Тўхтасин, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Абдураҳманов Соҳибжан Турдиалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қурғоқчил ҳудудлар деҳқончилигида сувни тежаш имкониятларини баҳолаш», 11.00.04–Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/G11.

Илмий раҳбар: Камолов Баходир Асомович, география фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Аъло Қаюмходжаевич, география фанлари доктори; Холматжанов Бахтияр Махаматжанович, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Абдикамалова Азиза Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон гилмояли минераллари ва сода саноати чиқиндиси асосида кўп функционал бурғилаш эритмаларини ишлаб чиқиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Т498.

Илмий раҳбар: Эшметов Иззат Дўсимбатович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Сайдакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Нарметова Гулнара Розикуловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

17 fev 2018

Рахматуллаев Арзимуроднинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўрта ва Қуйи Зарафшон воҳаси геосистемаларида экологик вазиятни географик оптималлаштириш», 11.00.01–Табиий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/G5.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор; Ҳикматов Фазлиддин Ҳикматович, география фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Аъло Қаюмходжаевич география фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сейсмология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Шомуродов Хабибулло Файзуллоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилқумнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/B65.

Илмий маслаҳатчи: Хасанов Фурқат Орунбоевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Печеницын Владимир Петрович, биология фанлари доктори, профессор; Белолипов Игорь Владимирович, биология фанлари доктори, профессор; Мавланов Хударган, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Қурбонбоева Арзигул Эркиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Акрилатлар ҳосилалари асосидаги янги полимер сирт-фаол моддаларнинг олиниши, хоссалари ва  қўлланилиши», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/К47.

Илмий маслаҳатчи: Аҳмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Кудишкин Валентин Олегович, кимё фанлари доктори, профессор; Сидиқов Абдужалил Сидиқович, фанлари доктори, профессор; Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 fev 2018

Сайдахмедов Элёрбек Эгамберди ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий иккиламчи хомашё асосида битум олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёвий технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T231.

Илмий раҳбар: Хамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Юнусов Миррахмат Пулатович, техника фанлари доктори, профессор; Исматов Дилмурод Нуриддинович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника универси тети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<