OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
07 iyul 2017

Пулатов Дилшод Ҳақбердиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ғазна ижросини такомиллаштиришнинг методологик жиҳатлари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt.2.

Илмий маслаҳатчи: Хамидулин Михаил Борисович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ҳайдаров Низомиддин Ҳамроевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Эшназаров Тўлқин Шералиевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Тажибаев Сойиб Самижоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ёш боксчиларни тайёрлаш тизимида ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикаси», 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйxатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped.

Илмий раҳбар: Халмухамедов Рустам Деканович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Ханкелдиев Шер Хакимович, педагогика фанлари доктори, профессор;  Акрамов Абдумалик Абдумуталович, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Яздонов Улуғбек Тошмуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа, (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.F17.

Илмий раҳбар: Мамашокиров Cаидмурод, фалсафа фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Рsi.02.07.

Расмий оппонентлар: Чориев Санжар Анварович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Бердиева Малика Ибодуллоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Кимё саноати чиқиндилари асосида поликонденсацион турдаги ион алмашиниш полимерларини олиш технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т1.

Илмий раҳбар: Туробжонов Садриддин Махаматдинович,техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Абдугафуров Иброхимджан Азизович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Марданов Ҳусниддин Холбазаровичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ғўзанинг селекцион-генетик ашёларини гармселга бардошлигини баҳолаш ва амалий селекцияга тавсия этиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx5.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

Илмий раҳбар: Рахмонқулов Саидакбар, биология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Истиқлол-14» ғўза нави, № NАР 00134–2016 й.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 7 июлдаги 02-08/1742-сон хулосаси...

07 iyul 2017

Темербекова Барнохон Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Информацион-бошқарув тизимларидаги ўлчаш ахборотларини ишончлилаштириш», 05.03.01–Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т10.

Илмий раҳбар: Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.03.02.

Расмий оппонентлар: Мухаммедханов Улугбек Тургудович, техника фанлари доктори, профессор; Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Химавтоматика” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Атауллаев Азизжон Одиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Радиотехник кузатувчи тизимларнинг элементлари ва қурилмаларини синтезлаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т6.

Илмий раҳбар: Юсупбеков Азизбек Нодирбекович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.03.02.

Расмий оппонентлар: Раджабов Тельман Дадаевич, техника фанлари доктори, профессор, акдемик; Алиев Равшан Маратович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технолигия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Жураев Асрор Бахтиёр ўғлининг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иккиламчи полиэтилентерефталат алкоголиз маҳсулотлари асосида янги полимерларни яратиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.1.DSc/T2.

Илмий маслаҳатчи: Магрупов Фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор; Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтар Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Тургинов Орзимат Турдиматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Бойсун ботаник-географик райони флораси», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B2.

Илмий раҳбар: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника ва зоология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Нигматуллаев Алим Магмурович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Курбанбаев Илхам Джуманазаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўза ва буғдойнинг қимматли-хўжалик белгилари билан боғлиқ оқсил ва изоферментлари ҳамда уларни филогенетик таҳлилларда қўлланилиши», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В4.

Илмий маслаҳатчи: Юнусхонов Шавкат, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султонович, биология фанлари доктори, профессор; Холиқов Пўлат Хўжамқулович, биология фанлари доктори, профессор; Давронов Қодиржон Сотволдиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<