OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
07 iyul 2017

Тургинов Орзимат Турдиматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Бойсун ботаник-географик райони флораси», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B2.

Илмий раҳбар: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника ва зоология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Нигматуллаев Алим Магмурович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Курбанбаев Илхам Джуманазаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўза ва буғдойнинг қимматли-хўжалик белгилари билан боғлиқ оқсил ва изоферментлари ҳамда уларни филогенетик таҳлилларда қўлланилиши», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В4.

Илмий маслаҳатчи: Юнусхонов Шавкат, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султонович, биология фанлари доктори, профессор; Холиқов Пўлат Хўжамқулович, биология фанлари доктори, профессор; Давронов Қодиржон Сотволдиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Болтаев Зафар Ихтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Муҳит билан боғланган узун пластинкасимон ва цилиндрик қовушқоқ-эластик қобиқларда тўлқин тарқалиши хусусиятлари», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM2.

Илмий раҳбар: Сафаров Исмоил Иброхимович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04

Расмий оппонентлар: Мардонов Ботир Мардонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Индиаминов Равшан Шукурович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сейсмология институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик....

07 iyul 2017

Бобоев Сайфулла Ғафуровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мураккаб турлараро дурагайлаш орқали ғўзанинг кўп геномли янги дурагайларини яратиш ва хусусиятларини очиб бериш», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/B3.

Илмий маслаҳатчи: Муратов Ғайрат Азатович, биология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Абзалов Мирадҳам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Паридун Шукурович,  қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Султанов Аматжон Саидкаримович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Геномика ва биоинформатика маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Эшқурбонов Фурқат Бозоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Янги самарали комплекс ҳосил қилувчи ионитлар синтези ва тадқиқоти», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К3.

Илмий раҳбар: Тўраев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Рафиқов Адҳам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Раззаков Собиржон Жураевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мустаҳкамлиги кичик материаллардан тикланган хусусий тураржой уйларининг конструкциявий ва сейсмик хавфсизлигини баҳолаш», 05.09.01–Қурилиш конструкциялари, бинолар ва иншоотлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T8.

Илмий маслаҳатчи: [Рўзиев Қодиржон Исмоилович], техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Абдурашидов Кобил Садикович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Ходжаев Аббос Агзамович, техника фанлари доктори, профессор; Щипачева Елена Владимировна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Қишлоққурилишлойиҳа» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Абдуллаева Садокат Шоназаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Илдиз меваларни бир зумда босимни тушуриш усулида тозалаш ва майдалашда намсизлантириш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T5.

Илмий раҳбар: Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Исабаев Исмаил Бабаджанович, техника фанлари доктори, доцент; Чориев Абдусаттор Жўраевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Позилов Маъмуржон Комилжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Экспериментал диабетда жигар митохондрияси функциясининг бузилишлари ҳамда уларни сальвифолин ва гликоразмулин билан коррекциялаш», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B3.

Илмий раҳбар: Асраров Музаффар Исламович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Сабиров Равшан Заирович, биология фанлари доктори, профессор; Зайнабиддинов Анвар Эркинжонович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Суюнов Низом Давуровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Нафас аъзолари касалликларида беморларни дори воситалари билан таъминланишининг фармакоиқтисодий таҳлили ва уни оптималлаштириш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Far1.

Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Хикматулла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилова Мохинур Ғофуровна, фармацевтика фанлари доктори; Ирсалиева Фотима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Хомитов Комилжон Зоитович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Эгамбердиева Саида Абдисаматовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўзанинг маданий G.hirsutum L. турини қимматли хўжалик белгиларини яхшилашда интрогрессив шакллардан фойдаланиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.DSc/Qx3.

Илмий маслаҳатчи: Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017. Qx13.01.

Расмий оппонентлар: Массино Игорь Всеволодович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Нариманов Абдужалил Абдусамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори;  Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<