OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
15 sen 2017

Эргашева Хилолахон Эркинжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Андижон сув омборининг альгофлораси», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B.53.

Илмий раҳбар: Алимжанова Холисхон Алимжановна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Буриев Сулаймон, биология фанлари доктори, профессор; Рахимова Ташхоним, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Исламов Шавкат Эржигитовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тиббий ёрдамни талаб даражасида кўрсатмасликнинг суд-тиббий жиҳатлари», 14.00.24–Суд тиббиёти (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib14.

Илмий маслаҳатчи: Гиясов Зайнитдин Асамутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Искандаров Алишер Искандарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Хван Олег Иннокентиевич, тиббиёт фанлари доктори; Рустамова Хамида Елимесовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Рузметов Мансурбек Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёпиқ омборга пахтани ғарамлаш ва бузишнинг самарали ресурстежамкор технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т141.

Илмий раҳбар: Ходжиев Муксин Таджиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедходжаев Хамит Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Максудов Равшан Хасанович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: “Paxta sanoat ilmiy markazi” АЖ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Имомов Шавкат Жахоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан биогаз ва ўғит олиш жараёнининг технологик асослари», 05.05.06–Қайта тикланувчи энергия турлари асосидаги энергетик қурилмалар, 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва  мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т71.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Оқил Умурзакович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Искандаров Зафар Самандарович, техника фанлари доктори, профессор; Узоков Ғуломжон Норбоевич, техника фанлари доктори; Худаяров Бердирасул Мирзаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети...

15 sen 2017

Ешбаева Улбосин Жамаловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Таркибига синтетик полимерлар киритилган офсет қоғози ва унинг босма-техник хоссалари», 05.02.03–Технологик машиналар, роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т35.

Илмий маслаҳатчи: Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Примкулов Махмуд Темирович, техника фанлари доктори профессор; Климова Елена Дмитриевна, техника фанлари доктори (Россия Федерацияси); Ихтиярова Гульнора Акмаловна, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Исакова Мухаё Сражидиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XIX аср охири – XXI аср бошларида Ўзбекистонда архив ишининг шаклланиши ва ривожланиши», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tar10.

Илмий маслаҳатчи: Зияева Доно Хамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонетлар: Расулов Абдулла Насриддинович, тарих фанлари доктори, профессор; Хасанов Бахтиёр Вахапович, тарих фанлари доктори; Хайитов Шодмон Ахмадович тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Самадий Муроджон Абдусалимзоданинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тюбегатан паст навли силвинити ва галитли чиқиндиларидан калий ва натрий хлоридларини олиш технологияси», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т28.

Илмий раҳбар: Мирзақулов Холтура Чоривич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори; Каипбергенов Атабек Тулепберганович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мирраҳимова Саидахон Шухратовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Неоваскуляр глаукоманинг комбинациялашган давосини ишлаб чиқиш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib137.

Илмий маслаҳатчи: Билалов Эркин Назимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Jasek P. Szaflik (Польша), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Камилов Халиджон Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сеул Миллий университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Ширинова Раима Хакимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олам миллий манзарасининг бадиий таржимада қайта яратилиши». 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil46.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Хамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Холбеков Мухаммад Нуркасимович, филология фанлари доктори, профессор; Носиров Абдурахим Абдимуталипович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Облоқулова Мастура Мизробовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тили гап структурасида феълнинг шахссиз шаклларининг функционал таҳлили», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Fil.50.

Илмий раҳбар: Сирожиддинов Шухрат Самариддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори, профессор; Хошимов Ғанижон Мирзааҳмедович, филология фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот номи:  Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<