OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Маматов Дилмурад Нормуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
13 sen 2017

Маматов Дилмурад Нормуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Маматов Дилмурад Нормуротовичнинг

фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумиймаълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш», 13.00.06–Электрон таълим назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped95.

Диссертация бажарилган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Илмий раҳбар: Бегимқулов Узоқбой Шоимкулович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Кодиров Рафик Хусанович, педагогика фанлари номзоди, доцент; Тайлаков Норбек Исакулович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: электрон ахборот-таълим муҳитида олий таълим муассасаларида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

электрон ахборот-таълим муҳитида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг билим, кўникма ва малакаларини ривожлантиришни таъминлашда педагогик лойиҳалаштиришнинг ихтирочилик, моделлаштириш ва эксперимент каби компонентлари имкониятлари аниқлаштирилган;

электрон ахборот-таълим муҳитида бўлажак касб таълими ўқитувчиларини компетентлик даражасини, уларнинг профессионал тайёргарлиги сифати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи  педагогик лойиҳалаштириш модели ишлаб чиқилган;

педагогик лойиҳалаштириш асосида касбий таълим жараёнларининг замонавий ахборот-методик таъминотини амалга ошириш имкониятларини электрон ахборот-таълим муҳитида жорий этишга қаратилган дастурий таъминот ва очиқ таълим ресурслари ишлаб чиқилган;

бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш механизми сифатида малакавий педагогик амалиётни ташкил этишнинг инновацион шакллари, электрон ўқув-услубий мажмуалар, электрон қўлланмалар таклиф этилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш бўйича олинган илмий-тадқиқот натижалари асосида:

электрон ахборот-таълим муҳитида таълим жараёнини педагогик лойиҳалаштириш, таълим-тарбиянинг хилма-хил методларини, замонавий педагогик технологияларни оқилона танлай олиш, ижодий ёндашув асосида метод ва технологияларни танлаш компетенциялар тизими бакалавриат йўналишлари Давлат таълим стандарти (2014 йил 12 августда «O’zstandart» агентлиги томонидан тасдиқланган, №1-2570) мазмунига сингдирилган. Мазкур компетенциялар тизими олий таълим муассасалари битирувчиларига қўйиладиган малака талабларини ишлаб чиқиш ҳамда такомиллаштирилган ўқув дастурлари, дарслик ва ўқув қўлланмаларни яратишга хизмат қилган; 

назарий ва амалий ишланмалар электрон мультимедиали дарсликлар, ўқув-методик қўлланмалар  сифатида Ўзбекистон Республикасида фаолият олиб бораётган олий таълим муассасалари таълим жараёнига татбиқ этилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 30 июндаги 87-03-1238-сон маълумотномаси). Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш механизми сифатида малакавий педагогик амалиётни ташкил этишнинг инновацион шакллари, электрон ўқув-услубий мажмуалар, электрон қўлланмалар хизмат қилган;

лойиҳалаштиришга оид олинган илмий натижалар «Гидравлика ва гидравлика жиҳозлари» фанидан ўқув қўлланма яратишда фойдаланилган (UO‘K:626/627(075), KBK:30.123, I-85; ISBN 978-9943-4092-48).

ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида махсус фан ўқитувчиларининг касбий компетентлигини электрон ўқув-методик материаллар орқали ривожлантириш, электрон ўқув-методик мажмуани шакллантириш ва амалиётга жорий этиш бўйича тавсиялардан ЁА1-ОТ-О-16695 ЁА1-4 «Ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида махсус фан ўқитувчиларининг касбий компетентлигини электрон ўқув-методик материаллар орқали ривожлантириш» мавзусидаги давлат илмий-техник дастурлари доирасида 2014–2015 йилларга мўлжалланган ёш олимлар амалий тадқиқотлари лойиҳасида фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2017 йил 4 сентябрдаги 02-07-2522/04-сон маълумотномаси).