OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Сабиров Илхом Кахрамоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
29 yan 2018

Сабиров Илхом Кахрамоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Сабиров Илхом Кахрамоновичнинг

фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нам пахтани қайта ишлашда тола чиқишини ошириш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Т55.

Илмий маслаҳатчи: Хожиев Мухсин Тожиевич, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01.

Расмий оппонентлар: Ахмадхўжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Мақсудов Равшан Хасанович, техника фанлари доктори; Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: юқори намликдаги пахтани сақлаш ва қайта ишлашда тола миқдорини тўлиқ сақлаб қолиш имконини берувчи янги технологиялар яратишдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

қиздирилган пахтани қуритишда намлик олиниши ва пахтани бошланғич намлиги, атмосфера ҳавоси температураси, қуриткичнинг иш унумдорлиги ўртасидаги боғланишлар олинган ва жараённинг рационал параметрлари ишлаб чиқилган;

толали чиқиндилардан “А” тип линт ўрнига қўшимча ип-йигирув хусусиятига эга бўлган тола олиш имконини берувчи жинланган чигитга толали чиқиндиларни аралаштириб, қайта ишлаш технологияси ишлаб чиқилган;

чигит ва улюкдан толани максимал ажралиш имкониятини берувчи, толани ифлосликлардан ажралиш шартини тавсифловчи ва жин-регенераторнинг асосий кўрсаткичларини рационал қийматларини аниқлаб берувчи аналитик боғланишлар олинган;

жин ва жин-регенератордан чиққан чигитларни тукдорлиги ва толали чиқиндилар миқдорига қараб ишлаб чиқарилаётган толани штапел масса узунлигини олдиндан башоратлаш имконини берувчи эмпирик боғланиш ишлаб чиқилган;

қўшимча тола олиш имконини берувчи жин-регенераторни асосий кўрсаткичлари: арра цилиндрининг колосникдан чиқиб туриш, чигит тароғи қозиқчасининг узунлиги, тезлатгич-тўзғитгич билан аррали цилиндр ўртасидаги оралиқ қиймати асосланган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.

Нам пахтани сақлаш ва толали чиқиндиларни қайта ишлашжараёнлари тадқиқоти бўйича олинган  илмий натижалар асосида:

юқори намликдаги пахталарни вақтинча кичик ғарамларга жойлаб қуритиш, сўнгра 25х14 м ўлчамдаги ғарам майдонларига жойлаштириш усули «Ўзпахтасаноат» уюшмаси ва «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ томонидан 2017 йилда ишлаб чиқилган ва «Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси» (регламент)га киритилган (1.42-банд) бўлиб, у барча пахта тозалаш корхоналарида жорий этилган. Натижада юқори намликдаги пахталар сифатини бузмай сақлаш таъминланган;

юқори намликдаги пахтани сақлаш ва толали чиқиндиларни қайта ишлаш технологияси «Тошкент Пахтасаноат» ҳудудий филиалига қарашли Далварзин пахта тозалаш корхонасида ишлаб чиқаришга жорий қилинган («Ўзпахтасаноат» АЖнинг 2017 йил 20 октябрдаги МА-62/1857-сон маълумотномаси). Натижада қўшимча 1,3 % пахта толасини олиш  имконини берган;

кичик ғарамларга вақтинчалик ғарамланган нам пахтани қиздириб, сўнгра 2СБ-10 қуритиш барабанида қуритиб, асосий (ўлчами 25х14 м бўлган) ғарам майдонига ғарамлаб сақлаш усули ва қуритиш режимлари «Андижон Пахтасаноат» ҳудудий филиалига қарашли Чинобод пахта тозалаш корхонасида ишлаб чиқаришга жорий қилинган («Ўзпахтасаноат» АЖнинг 2017 йил 20 октябрдаги МА-62/1857-сон маълумотномаси). Натижада толадаги нуқсонларни 1,1% га, чигит шикастланишини 1,4% га камайтириш, тозалаш самарадорлигини эса 12,2 % га ошириш имконини берган; 

диссертацияда ишлаб чиқилган юқори намликдаги пахтани дастлабки ишлаш технологияси «Хоразм Пахтасаноат» ҳудудий филиалига қарашли Хонқа пахта тозалаш корхонаси ҳудудида қуриладиган тажриба-экспериментал пахта тозалаш корхонасининг лойиҳа-смета ҳужжатларига ГПИ-4 лойиҳалаш институти томонидан киритилган («Ўзпахтасаноат» АЖнинг 2017 йил 20 октябрдаги МА-62/1857-сон маълумотномаси). Натижада юқори самарадорликка эга бўлган ресурс ва энергия тежамкор замонавий пахта тозалаш корхонаси лойиҳасини яратиш имконини берган.