OAK sayti » Материалы за 15.05.2019
 
15 may 2019

Муйдинов Дилшод Нажмиддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳозирги замон миграцион жараёнларнинг жамият барқарорлигига таъсири (Германия Федератив Республикаси мисолида)», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Ss74.

Илмий раҳбар: Пахрутдинов Шукритдин Ильясович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Самаров Рустамжон Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор;Муҳаммадсиддиқов Муҳаммадолим Муҳамматрозиқ ўғли, сиёсий фанлар доктори

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

15 may 2019

Мирзаахмедов Камолиддин Мансуржон ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда давлат бошқаруви жараёнларини демократлаштириш эволюцияси», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Ss7.

Илмий раҳбар: Қуранбаев Қаҳрамон Қўчқорович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий унверситети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.

Расмий оппонентлар: Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Умаров Хайрулла Пайзуллаевич, сиёсий фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

15 may 2019

Рустамов Мақсуд Сувонқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Кичик бизнес субъектларини кредитлаш амалиётини илғор хориж тажрибаси асосида такомиллаштириш йўллари”, 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Iqt497.

Илмий раҳбар: Каралиев Турабой Маматқулович, иқтисодиёт фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Саттаров Одилжон Бердимурадович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

15 may 2019

Зиядуллаев Махмуджон Джуракуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ёшга доир пенсия тизими ва унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш», 12.00.05–Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Yu248.

Илмий раҳбар: Усманова Муборак Акмалджановна, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси Ҳарбий-техник институти, DSc.30.08.2018.Yu.74.01.

Расмий оппонентлар: Камалов Ойбек Ахматович, юридик фанлар доктори, доцент; Саттарова Гулноза Джуракуловна, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Божхона институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

15 may 2019

Мираметова Надира Пурханатдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жанубий Оролбўйидаги болалар организмининг адаптив реакциялари хусусиятларининг экологик ва физиологик таснифи», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B73.

Илмий раҳбар: Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.30.08.2018.B.02.08.

Расмий оппонентлар: Қурбанов Шониёз Қурбанович, биология фанлари доктори, профессор; Базаров Баҳриддин Маҳамадиевич, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 may 2019

Хушвақтов Туйчи Сувановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Агрофизика фани мазмуни ва  ўқитишни инновацион технологиялар асосида такомиллаштириш (қишлоқ хўжалик олий таълим муассасалари мисолида)”, 13.00.02–Таълим тарбия назарияси ва методикаси (физика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped389.

Илмий раҳбар: [Мирзахмедов Ботир Мирзарахимович], педагогика фанлари доктори, профессор; Худойқулов Хол Жумаевич, педагогика фанлари  доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами:Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технологияси институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Насриддинов Комилжон Рахматович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ибраймов Асқар Есбосынович, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот:  Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 may 2019

Сабиров Каримжон Кабилджановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Графларда ночизиқли Шрёдингер тенгламаси ва солитон динамикасини моделлаштириш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи, 01.04.02–Назарий физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/FM121.

Илмий раҳбарлар: Матрасулов Даврон Уринович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Арипов Мерсаид Мирсиддикович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Остонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Абдумаликов Абдулазиз Абдуваҳобович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

15 may 2019

Хайтуллаева Нафиса Сахобиддиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак информатика ўқитувчиларини методик тайёрлаш тизимида Web-технологиялардан фойдаланиш”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Ped353.

Илмий раҳбар: Закирова Феруза Махмудовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация иши бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Зиёвиддин Хабибович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Эргашов Мухаммадрасул, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...