OAK sayti » Материалы за 08.05.2019
 
08 may 2019

Хонназаров Рўзимуҳаммад Абдиқаҳоровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиш ва бошқариш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Yu57.

Илмий маслаҳатчи: Тошқулов Жўрабой Ўринбоевич, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори, профессор; Исмаилова Гулноза, юридик фанлар доктори, доцент; Жўраев Бахром Ишмирзаевич, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2019

Хужаев Муминжон Исохоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аҳмад Заки Валидийнинг диний-фалсафий таълимоти», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/F105.

Илмий раҳбар: Саифназаров Исмоил, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Маҳмудова Гули Тилабовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Қодиров Муҳаммаджон, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Халқаро ислом академияси.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 may 2019

Тошов Хуршид Илхомовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Герметизм ғояларининг шаклланиш қонуниятлари ва трансформацияси», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/F106.

Илмий раҳбар: Мадаева Шаҳноза Омануллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасаноми: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Сафарова Нигора Олимжоновна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Раматов Жуманиёз Султанович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши:назарий аҳамиятга молик...

08 may 2019

Мусаева Феруза Торахановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil16

Илмий раҳбар: Мадвалиев Абдуваҳоб Паттахович, филология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.29.11.2018.Fil.46.03.

Расмий оппонентлар: Усманова Шоира Рустамовна, филология фанлари доктори, профессор; Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2019

Айматов Аминжон Қудратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онгнинг роли», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакиллари фалсафаси (эстетика) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Fal39.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Илмий раҳбар: Ғайбуллаев Отабек Мухаммадиевич, фалсафа фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: Мамашакиров Саид, фалсафа фанлари доктори, профессор, Ҳусенова Абира Амановна, фалсафа фанлари доктори, профессор, Сафарова Нигора Олимовна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2019

Юлбарисов Абдурасул Абдужалиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси хақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Уйқу ва коронар қон-томирлари қўшма жароҳатида эрта ташхислашни ва жарроҳлик даволашни такомиллаштириш”, 14.00.34–Юрак-қон томир хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib249.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Акчурин Ренат Сулейманович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Бахритдинов Фазлитдин Шамситдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Муминов Шухрат Маннапович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: А.В. Вишневский номидаги Хирургия миллий тиббий-текшириш маркази федерал давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: илмий ва амалий аҳамиятга молик...

08 may 2019

Халиков Сарвар Пулатовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси хақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Трахеянинг чандиқли торайишида диагностика алгоритмини ва жарроҳлик даволаш чораларини такомиллаштириш», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib244.

Илмий маслаҳатчи: Беркинов Улуғбек Базарбоевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Паршин Владимир Дмитриевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Худайбергенов Шухрат Нурматович, тиббиёт фанлари доктори; Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Б.В. Петровский номидаги Хирургия илмий маркази федерал давлат илмий бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: илмий ва амалий ахамиятга молик...

08 may 2019

Рахманов Қосим Эрдановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жигар эхинококкози хирургик давосини такомиллаштириш», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib254.

Илмий раҳбар: Шамсиев Азамат Мухитдинович,тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Худайбергенов Шухрат Нурматович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: А.Н. Сизганов номидаги Миллий хирургия илмий маркази АЖ (Қозоғистон Республикаси)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...