OAK sayti » Материалы за 06.05.2019
 
06 may 2019

Бердияров Баҳриддин Тиловқабуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рух бойитмаларини қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси  (Қуймачилик ва металларга ишлов бериш йўналиши бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T718.

Илмий раҳбар: Хасанов Абдурашид Солиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Норхуджаев Файзулла Рамазонович, техника фанлари доктори, профессор; Турсунов Нодиржон Каюмжонович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ўзметкомбинат» акциядорлик жамияти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 may 2019

Захидова Нодира Эркиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Преэклампсия ривожланиш хавфини прогнозловчи мультифакторли алгоритмларини ишлаб чиқиш», 14.00.20–Тиббий генетика (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib382.

Илмий раҳбар: Хегай Татьяна Рудольфовна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий опонентлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тиббий-генетика илмий маркази давлат федерал бюджет илмий корхонаси (Россия).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

06 may 2019

Эрматов Зиядулла Досматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пайванд чокларнинг характеристикаларини яхшилаш мақсадида маҳалий хомашёлардан фойдаланиб электрод қопламаларини тайёрлаш технологияси», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва металларга ишлов бериш йўналиши) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T729.

Илмий раҳбар: Дуняшин Николай Сергеевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Михридинов Рисқидин Михридинович, техника фанлари доктори, профессор; Худояров Сулейман Рашидович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

06 may 2019

Бердиев Дороб Муротовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юқори ҳарорат ва циклик термик ишлов беришда фазали ҳамда юпқа структурали ўзгаришларнинг фарқли хусусиятлари ва уларни пўлат ашёларнинг ейилиш бардошлилигига таъсири», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва металларга ишлов бериш технологияси йўналиши) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/T245.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедов Анвар Акбарович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Иванов Игорь Аркадьевич, техника фанлари доктори, профессор (Беларусь); Рисқулов Алимжон Ахмаджанович, техника фанлари доктори, профессор; Михридинов Рисқидин Михридинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 may 2019

Маҳкамова Мадина Улфатжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Техника олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида талабаларда ахборот маданиятини шакллантириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Ped111.

Илмий раҳбар: Джураев Рисбой Ҳайдарович,академик, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Диляра Жуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Маҳмудов Абдуҳалим,педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

 

06 may 2019

Қўйсинов Одил Алмуротовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи ва номи): “Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари”, 13.00.05Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Ped59.

Илмий маслаҳатчи: Муслимов Нарзулла Алиханович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Мардонов Шукурулла Қўлдошевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Эгамбердиева Нодира Мелибaевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...