OAK sayti » Материалы за 02.05.2019
 
02 may 2019

Исаев Фахриддин Икромовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Солиқ таҳлили методикасини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/387.

Илмий раҳбар: Курбанов Зият Ниязович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Каримов Неъматулла Фатхуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

02 may 2019

Қаршиев Одаш Абдугаффоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бухоро-Хива ҳудуди жануби-шарқий қисмидаги углеводород ресурслари базасининг шаклланишида карбонат ва туз-ангидрит формациялари структура планларининг таъсири», 04.00.07–Нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/GM22.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Ғайбулла Сайфуллаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети, Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Ахунджанов Рахмаджан, геология-минералогия фанлари доктори; Ханнанов Марс Талгатович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ўзбекгеофизика» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

02 may 2019

Худойберганов Аброржон Акбаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дистиллят фракцияларини ажратиш жараёнини жадаллаштириш орқали стриппинг-колонналар самарадорлигини ошириш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т165.

Илмий раҳбар: Сайдахмедов Шамсиддинхўжа Мухторович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Рахмонов Тойир Зойирович, техника фанлари доктори; Фозилов Садриддин Файзуллаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

02 may 2019

Нигматуллаев Бахтиёр Алимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Silybum marianum (L.) Gaertn.ва Onopordum acanthium L.нинг биологияси, фитоценологияси ва табиий заҳиралари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/B186.

Илмий раҳбар: Рахимова Ташханим,  биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети, Dsc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Шомуродов Хабибулло Файзуллоевич, биология фанлари доктори; Муқумов Илҳом Ўктамович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

02 may 2019

Имомов Аъзам Абдурахимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик хоссалари», 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.DSc/FM131.

Илмий маслаҳатчи: Ҳусанбоев Ёқубжон Муҳамаджонович, физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Гаджиев Асаф Гаджи ўғли, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик (Озарбайжон); Ходжибоев Вали Рахимжонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Раимова Гулнора Мирвалиевна, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тарас Шевченко номидаги Киев Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 may 2019

Каримов Шахобиддин Туйчибоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эрдейи-Кобер операторлари ва уларнинг хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга татбиқлари», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM8.

Илмий маслаҳатчи: Уринов Ахмаджон Кушакович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Акназар Бекдурдиевич,  физика-математика фанлари доктори, профессор; Касимов Шакирбай Гаппарович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хасанов Анваржон, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Белгород давлат Миллий тадқиқот университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...