OAK sayti » Материалы за 01.05.2019
 
01 may 2019

Исмоилов Ильёс Абдукаюмовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алишер Навоий «Садди Искандарий» достонининг қиёсий таҳлили», 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Fil327.

Илмий раҳбар: Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Қуронбеков Аҳмадқул, филология фанлари доктори, профессор; Ҳасанов Саидбек Рустамович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2019

Дадабоев Олимжон Ортиқовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғарб ва Шарқ адабий контекстида Амир Темур шахси талқини», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик, (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil276.

Илмий раҳбар: Рахмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Муҳибова Ульпатхон Учқуновна, филология фанлари доктори, доцент; Исмоилов Ҳамдамжон, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...