OAK sayti » Материалы за 22.04.2019
 
22 apr 2019

Зикиряев Шавкат Худояровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Адсорбцияни ва ғовак муҳитнинг бир жинслимас тўлдирилишини ҳисобга олган ҳолда бир жинслимас суюқликларнинг сизиши масалалари», 01.02.05–Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/FM168.

Илмий раҳбар: Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01.

Расмий оппонентлар: Маликов Зафар Маматқулович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Қаюмов Шукур, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Умрзоқов Абдулла Тоштемировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари синтези ва уларнинг хоссалари», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/T982.

Илмий раҳбар: Мухиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор; Тургунов Эрхон, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Мирзаева Елена Иннокентьевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Углеводородларни қайта ишлаш жараёнлари учун катализаторлар ишлаб чиқаришда иккиламчи алюминий оксиди адсорбентини қуллаш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/177.

Илмий раҳбар: Юнусов Мирахмад Пулатович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Абдувахоб Икрамович, техника фанлари доктори, профессор; Хамидов Басит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Ўктамов Дилмурод Аминжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Микроэлементли (Cu, Zn, Mo) суперфосфат ва нитрофос олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосида материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т644.

Илмий раҳбар: Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Султонов Боходир Элбекович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

22 apr 2019

Йўлбарсова Машхурахон Вахобовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фосфоритларни нитрат кислота билан парчалаш ва карбамид асосида мураккаб ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосида материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т638.

Илмий раҳбар: Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Нурмуродов Тўлқин Исамуродович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

22 apr 2019

Жўраев Фазлиддин Ўриновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шўрланган тупроқлар мелиоратив ҳолатини мақбуллаштиришнинг ресурстежамкор технологияси ва техникаларини яратиш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш ҳамда 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/T156.

Илмий  маслаҳатчилар: Муродов Нусрат Муртозоевич, техника фанлари доктори, доцент; Хамидов Мухаммадхон Хамидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Бухоро филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути, DSс.27.06.2017.Т.10.01 (бир марталик илмий кенгаш)

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртазович, техника фанлари доктори, профессор; Рамазонов Обид Рамазонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Имомқулов Қутбиддин Боқижонович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: «BМКB-Agromash» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Омонов Набижон Нормаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўза навларига мосланувчанлиги оширилган пахта териш аппаратлари яратишнинг илмий-техник ечимлари», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Т420.

Илмий раҳбар: Абдазимов Анвар Даниярович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Шаймарданов Бахтиёр Пардаевич, техника фанлари доктори, профессор; Усаров Саъдулла, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «BMKB-Agromash» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2019

Ли Афанасийнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Беда уруғларини қайта ишлаш ва тозалаш техника воситаларини такомиллаштиришнинг илмий-техникавий асослари», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.DSc/T266.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтақузиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор; Ауезов Онгарбай Пирлешевич, техника фанлари доктори, профессор;  Турдиалиев Вахиджон Махсудович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «BМКB-Agromash» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...