OAK sayti » Материалы за 18.04.2019
 
18 apr 2019

Холдоров Баҳодир Баратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кунгабоқар (Heliantus annuus.l) савати ва узум сиқмасидан пектин олиш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/T187.

Илмий раҳбар: Додаев Қўчқор Одилович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовна, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

18 apr 2019

Эшқурбонов Фурқат Бозоровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Янги самарали комплекс ҳосил қилувчи ионитлар синтези, уларнинг нодир ва ноёб металлар сорбциясида қўлланилиши», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/K55.

Илмий маслаҳатчи: Тўраев Хайит Худайназарович,кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Рахманбердиев Ғаппор, кимё фанлари доктори, профессор; Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтар Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

18 apr 2019

Бобожанов Ҳусанхон Тохировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Йигириш машиналари параметрларини оптималлаш йўли билан ипнинг деформацион хоссаларини яхшилаш ва маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш», 05.06.02–«Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш» (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/T228.

Илмий маслаҳатчи: Жуманиязов Қадам Жуманиязович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги PhD.30.05.2018.T.66.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хамраева Сановар Атаевна, техника фанлари доктори, профессор; Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиев Давлат Мустафаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон табиий толалар илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2019

Махмудов Жамол Махмуд ўғлининг фан доктори (DSc) диссертациясиҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биржинсли бўлмаган суюқликларнинг ғовак муҳитларда сизишининг математик моделларини такомиллаштириш ва таҳлил қилиш», 01.02.05–Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/FM94.

Илмий маслаҳатчи: Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.30.08.2018.FM/T.02.09.

Расмий оппонентлар: Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори; Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори, профессор; Хўжаев Исматулла Кушаевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2019

Бурнашев Владимир Фидратовичнинг фан доктори (DSc) диссертациясиҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғовак муҳитларда кўп фазали, кўп компонентали суюқликларнинг сизиши гидродинамик моделларининг сонли таҳлили», 01.02.05–Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSc/FM127.

Илмий маслаҳатчи: Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.30.08.2018.FM/T.02.09.

Расмий оппонентлар: Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори; Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори, профессор; Худайкулов Савет Ишонкулович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2019

Шермухамедова Феруза Кабилджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метаболик синдромида ўткир цереброваскуляр бузилиш», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib350.

Илмий рахбар: Муратов Фахмиддин Хайриддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Мирджураев Элбек Миршавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Джурабекова Азиза Тохировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2019

Эгамбердиев Азизбек Абдумаликовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда модернизация шароитида ёшларда инновацион онг шаклланишининг ижтимоий-фалсафий муаммолари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fa166.

Илмий раҳбар: Юлдашева Фарида Хужамкуловна, фалсафа фанлар номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05

Расмий оппонентлар: Абдуллаева Маҳбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

 

18 apr 2019

Хушвақтов Ҳусан Очилбойевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мирзачўлни ўзлаштириш учун аҳоли кўчирилиши ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи (1946–1970 йй)», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tar162.

Илмий раҳбар: Мусаев Нуриддин Умрзоқович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Ишанходжаева Замира Райимовна, тарих фанлари доктори, профессор; Комилов Ойбек Камилович, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти...

18 apr 2019

Қурбанова Дилрабо Шерипбоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Хоразм воҳасининг қадимги ва илк ўрта асрлар маънавий маданияти”, 07.00.01– Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tar93.

Илмий раҳбар: Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич, тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоғистон ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Атаходжаев Азимхўжа Музаффарович, тарих фанлари доктори, профессор; Пардаев Мухторқул Ҳасанович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоқ давлат университети...

18 apr 2019

Олий аттестация комиссиясида ўтказилган семинар тўғрисида

    Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида жорий йилнинг 17-18 апрель кунлари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар Рўйхатига киритилган миллий илмий нашрлар таҳририяти вакиллари иштирокида ишчи-семинар ташкил этилди.

    Мазкур семинарда чоп этилаётган илмий мақолалар сифатини янада ошириш ҳамда журналларни баҳолашнинг миллий рейтинги тизимини ишлаб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.

    Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар Рўйхатига киритилган миллий илмий журналларнинг электрон ахборот базасини шакллантириш, уларнинг рейтингини баҳолаш бўйича дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш бўйича амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинди.