OAK sayti » Материалы за 26.03.2019
 
26 mart 2019

Юсупова Нигора Жалолиддин қизининг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ислом оила ҳуқуқи: пайдо бўлиши, ривожланиши, манбалари ва институтлари”, 12.00.01–Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/Yu80.

Илмий раҳбар: Тошқулов Жўрабой Ўринбаевич, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Саидов Акмал Холматович, академик, юридик фанлар доктори, профессор; Муҳитдинова Фирюза Абдурашитовна, юридик фанлар доктори, профессор; Кадиров Эшмухамад Омантурдиевич, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 mart 2019

Асқарова Ўғулхон Мамашакировнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Меҳрибонлик уйлари тарбияланувчиларини ижтимоий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика  назарияси. Педагогик  таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Ped26.

Илмий маслаҳатчи: Мирқосимова Марғуба Мирқобиловна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Наманган давлат университети, PhD.28.09.2018.Ped.76.02 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик кенгаш.

Расмий оппонентлар: Қуронов Мухаммаджон, педагогика фанлари доктори, профессор; Эркабоева Нигора Шерматовна, педагогика фанлари доктори; Акрамов Абдумалик Абдумуталович, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 mart 2019

Рашидова Камила Хамидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аминометилефосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик хосилаларининг ингибиторлик хоссалари», 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/K48.

Илмий раҳбар: Акбаров Ҳамдам Икромович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Сидиков Абдужалол Сидикович, кимё фанлари доктори, профессор; Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 mart 2019

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг «Илм-фан ва инновацион ривожланиш» журнали ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги 365-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом»га ва Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2013 йил 11 апрелдаги 197/3-сонли қарори билан тасдиқланган «Докторлик диссертацияларининг асосий илмий натижалари эълон қилиниши лозим бўлган республика ва хорижий мамлакатларнинг нуфузли...