OAK sayti » Материалы за 20.03.2019
 
20 mart 2019

Камалова Мехринисо Қиличевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер нурланиш орқали мажмуавий даволаш хусусиятлари», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Tib434.

Илмий рахбар: Камилов Хайдар Пазилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Маслак Елена Ефимовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И.Евдокимов номидаги Москва давлат стоматология университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 mart 2019

Шарипов Санжар Саломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ЛОР-касалликлари бўлган беморларда ронхопатияни ташхислаш ва комплекс даволашнинг самарадорлигини ошириш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tib620.

Илмий раҳбар: Хасанов Улуғбек Саидакрамович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Карабаев Хуррам Эсанкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мухаммадиева Гульмира Амантаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон Республикаси).

Етакчи ташкилот: Мармара университети (Туркия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 mart 2019

Эштаев Алишер Абдуғаниевичнинг фан докторлик (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Глобаллашув шароитида туризм  индустриясини бошқаришнинг маркетинг стратегияси (Ўзбекистон Республикаси туризм тармоғи мисолида)”, 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти, 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt29.

Илмий маслаҳатчи: Бекмуродов Адхам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, DSс.27.06.2017.I.18.01.

Расмий оппонентлар: Гулямов Саидахрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори,  профессор, академик; Эргашходжаева Шахноза Джасуровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Пардаев Олим Мамаюнусович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт  университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 mart 2019

Ражабов Худаёр Мадримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Органик кимёни ўқитишнинг концептуал-тарихий аспектлари (Олий таълим муассасаларининг кимё таълим йўналиши мисолида)», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped386.

Илмий раҳбар: Омонов Ҳожиқул Товбоевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация иши бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институти, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

Расмий оппонентлар: Қайпбергенов Атабек Тулепбергенович, техника фанлари доктори; Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 mart 2019

Алламбергенов Илимпаз Хасанбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Академик лицей-университет тизимида математик анализ асосларини ўқитишда узвийликни таъминлаш методикаси», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped377.

Илмий раҳбар: Тургунбаев Рискелди Мусаматович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институти, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

Расмий оппонентлар: Тожиев Мамарежаб, педагогика фанлари доктори, профессор; Камалов Амангелди Базарбаевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 mart 2019

Хатамов Кобил Хайриевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида асосий воситалар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Iqt442.

Илмий раҳбар: Қўзиев Исломжон Неъматович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Шакаров Қулмат Аширович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 mart 2019

Нажмиддинова Ёқутхон Рухиддиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Коллеж ўқувчиларида касбий кўникмаларни шакллантириш методикасини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш”, 13.00.05Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Ped688.

Илмий раҳбар: Ходжабаев Анорбой Рустамович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Уразова Марина Батыровна, педагогика фанлари доктори, доцент; Турақулов Олим Холбўтаевич, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик..

20 mart 2019

Дўмонов Бахромжон Мухторовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Умумтаълим мактабларида кимёвий билим, кўникма ва малакаларни самарали ривожлантириш» (амалий мазмундаги мустақил ишлар мисолида), 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped246.

Илмий раҳбар: Аскаров Иброхим Рахмонович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти,  Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped01.09.

Расмий оппонентлар: Мухамадиев Мухтор Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор;  Омонов Ҳожиқул Товбоевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...