OAK sayti » Материалы за 14.03.2019
 
14 mart 2019

Азизов Тухтамиш Аъзамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Фавқулодда экологик вазиятларни бартараф этишга доир давлат сиёсатининг сиёсий дискурси (Ўзбекистон ва Россия мисолида)”, 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Ss12.

Илмий раҳбар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсийфанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08. 2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Эргашев Ибодулла, сиёсий фанлар доктори, профессор; Файзиев Шухрат Хасанович, юридик фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети...

14 mart 2019

Халмуратов Омонбой Утамуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ахборот хавфсизлиги кўрсаткич ва мезонлари тизимини шакллантириш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.05–Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T55.

Илмий раҳбар: Ганиев Салим Каримович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Маджит Маликович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Курязов Давлатёр Матякубович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 mart 2019

Насруллаев Нурбек Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ахборот хавфсизлиги мониторинги тизими ишлашининг самарадорлигини ошириш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.05–Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/T974.

Илмий раҳбар: Ганиев Салим Каримович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Бекмуратов Тўлкин Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Туйчиев Ғулом Нумонович, физика-математика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «UNICON.UZ» ДУК – фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 mart 2019

Артикбаев Бахтияр Пирниязовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қатқалоқни юмшатиш учун пахтачилик культиваторига дискли иш органларини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш (Қорақалпоғистон Республикаси шароитида)», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T210.

Илмий раҳбар: Хаджиев Абдумуталиб, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Исмоил Тошкентович, техника фанлари доктори, профессор; Игамбердиев Асқар Кимсанович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: “BMKB-Agromash” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 mart 2019

Мусурманов Алишер Амирқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мирзачўл воҳаси суғориладиган тупроқларининг унумдорлигини мулчалаш ва кам ишлов бериш орқали ошириш», 06.01.03–Агротупроқшунослик ва агрофизика (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Qx273.

Илмий раҳбар: Қурвонтоев Рахмонтой, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Анвар Хайдарович, биология фанлари доктори; Парпиев Ғофуржон Тохирович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 mart 2019

Небесний Анатолий Федоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «8 битли микроконтроллер асосида спектрометрларни компьютерлаштириш», 01.04.01–Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Т973.

Илмий раҳбар: Ашуров Мухсин Хуррамович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.  

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги  бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Ражапов Сали Ашуровичфизика-математика фанлари доктори;

Вильданов Рамиль Рифгатович,физика-математика фанлари номзоди.

 Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Конструкторлик бюроси ва тажрибавий ишлаб чиқариш илмий-техник маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик..

14 mart 2019

Хабибуллаева Гулбахор Рахуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чинорсой ва Кокпатас олтин-сульфидли маъданларнинг технологик минералогияси ва унинг асл металларни ажратиб олиш усулларини ишлаб чиқишдаги аҳамияти», 04.00.08–Минералогия. Кристаллография» (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/GM25.

Илмий раҳбар: Дунин-Барковская Элеонора Ашотовна, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Цой Владимир Деньевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Туресебеков Арпай Халилович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 mart 2019

Насметова Саодат Мамажановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Aspergillus terreus маҳаллий штаммлари асосида статинларни олиш биотехнологияси», 03.00.12–Биотехнология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/B25.

Илмий маслаҳатчи: Гулямова Ташхан Гафуровна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Давранов Кахрамон, биология фанлари доктори, профессор; Далимова Сурайё Нугмановна, биология фанлари доктори, профессор; Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ботаника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...