OAK sayti » Материалы за 13.03.2019
 
13 mart 2019

Қурбонов Анвар Раззақовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «3.25 А ГэВ/с импульсли 16Ор-тўқнашувларида кўп нуклонли тизимлар ва ядролар ҳосил бўлиши», 01.04.08Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM27.

Илмий раҳбар: Олимов Қосим,физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонетлар: Муминов Толиб Мусаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Бозоров Эркин Ҳожиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Элмуротова Дилноза Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Радиациявий-индуцирланган ZnO нанозарранинг шаклланиши ва ZnSe кристалларида электролюминесценция», 01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси  (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/FM159.

Илмий раҳбар: Ибрагимова Эльвира Меметовна,физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Ташмуҳамедова Дилноза Артиқбаевнафизика-математика фанлари доктори, профессор; Хидиров Ирисали, физика-математика фанлари доктори, профессор.

 Етакчи ташкилот: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Расулов Жамшид Джурабаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Микрохирургия ёрдамида рецидив варикоцлени даволашда янги ёндашув», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Tib253.

Илмий раҳбар: Каюмходжаев Абдурашид Абдусаломович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исмаилов Уктам Сафаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика юрак қон-томир хирургияси илмий маркази Тоджикистон Республикаси Соғлиқни сақлаш ва аҳолини ижтимоий ҳимоялаш вазирлиги.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Сахибоев Дилшод Парпижалиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси хақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буйрак усти бези хавфсиз ўсмаларида жарроҳлик даволаш усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш», 14.00.34–Юрак ва қон-томир хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib208.

Илмий маслаҳатчи: Беркинов Улуғбек Базарбоевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Емельянов Сергей Иванович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бахритдинов Фазлитдин Шамситдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юсупбеков Аброрбек Ахмеджанович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: А.В. Вишневский номидаги хирургия миллий тиббий текшириш маркази Федерал давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: илмий ва амалий ахамиятга молик...

13 mart 2019

Турсунмуратов Турдимурат Махаматқуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Глобал технологик ривожланиш шароитида Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлигига евроатлантик омилнинг таъсири”, 23.00.04–Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Ss5.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Бахтир Рахманович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSс27.06.2017.Tar/Yu/1/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Алимов Равшан Мирзамуратович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Қосимова Назокат Анваровна, сиёсий фанлар доктори, профессор; Абдурайимов Собиржон Сайилжонович, ҳарбий фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Рахимова Шахноза Палваннозировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тили идиоматик ибораларини ўзбек тилига ўгиришнинг лисоний хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil.73.

Илмий раҳбар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори

Диссертация бажарилган муассаса номи:Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Андижон давлат университети, DSc.26.04.2018.Fil.01.10.

Расмий оппонентлар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор; Тухтаходжаева Наргиза Акмаловна, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Курбаниязов Махсуд Алламбергеновнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XIV аср ўзбек адабиётида ҳикоят жанри тараққиёти («Қисаси Рабғузий» мисолида)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil299.

Илмий раҳбар: Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қарши давлат университети, PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Расмий оппонентлар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори, профессор; Жабборов Нурбой Абдулхакимович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Малышев Максим Святославовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Медамин ва альбендазолни карбоксил гуруҳ тутган полимерлар билан таъсирлашувининг физик-кимёвий хусусиятлари», 02.00.04–Физик кимё, 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/К89.

Илмий раҳбар: Мирзахидов Хайрулла Абдуллаевич, кимё фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Сидиков Абдужалол Сидикович, кимё фанлари доктори, профессор; Арсланов Шарафутдин Султанович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Қодирова Дилрабо Абдукаримовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурхон-Шеробод водийси деградацияга учраган тупроқларининг ҳолати ва макон-замонда ўзгаришининг биодиагностикаси», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/В87.

Илмий маслаҳатчи: Гафурова Лазизахон Акрамовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Уразбаев Исматулла Умматович, биология фанлари доктори, доцент; Исағалиев Муроджон Тўйчибоевич, биология фанлари доктори, доцент; Нарбаева Хуршида Сапарбаевна, биология фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 mart 2019

Ҳамроев Ҳусен Фатуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чўл яйловлари маҳсулдорлигини оширишнинг ўрмонмелиоратив ва экологик асосларини такомиллаштириш», 06.03.01–Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Qx153.

Илмий раҳбар: Қайимов Абдухалил, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети,  DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Кожахметов Советбек Кожахметович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Каримов Фарҳод Исомиддинович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...