OAK sayti » Материалы за 12.03.2019
 
12 mart 2019

Игамов Сайрамбай Бадамбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўта паст энергияларда ядровий-астрофизик радиацион қамраш реакцияларини ҳисоблашнинг модификацияланган икки ва уч заррачали усуллари», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/FM33.

Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Рахим, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти ҳузуридаги DSc.30.05.2018.FM/T.65.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Каноков Зокиржон, физика-математика фанлари доктори, доцент; Усманов Пазлитдин Нуритдинович, физика-математика фанлари доктори, доцент; Олимов  Косим, физика-математика фанлари доктори, профессор. 

Етакчи ташкилот: Ал-Фароби номидаги Қозоқ Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 mart 2019

Якубов Бахтиёр Чориевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Замонавий ўзбек драматургияси ва унинг саҳнавий талқини”, 17.00.01–Театр санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/San19.

Илмий раҳбар: Баяндиев Тешабой Баяндиевич, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс.27.06.2017.San.51.01.

Расмий оппонентлар: Турдимов Шомирза Ғаниевич, филология фанлари доктори, профессор; Ҳамидова Марфуа Азизовна, санъатшунослик фанлари доктори, профессор; Етакчи ташкилот: Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 mart 2019

Холматов Азбиддин Неъматиллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нурота тоғ тизмаси қоятош расмлари техника-типологияси ва тарихий таҳлили», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Tar364.

Илмий раҳбар: Хўжаназаров Муҳиддин, тарих фанлари номзоди.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Археологик тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Археологик тадқиқотлар институти, DSC. 27.06.2017. TAR.45.01.

Расмий оппонентлар: Шайдуллаев Шапулат Бозорович, тарих фанлари доктори; Абдуллаев Бахтиёр Маннопович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 mart 2019

Кдирниязов Омар-Шарипнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жанубий Оролбўйи шаҳар маданияти тарихи (VII–XVасрлар)», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Tar211.

Илмий раҳбар: Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич, тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Археологик тадқиқотлар институти, DSc.27.06.2017.Tar.45.01.

Расмий оппонентлар: Анарбаев Абдулҳамиджон, тарих фанлари доктори; Пардаев Муҳторқул Ҳасанович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 mart 2019

Исмоилов Анвар Хамдамжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Замонавий ўзбек драма театри режиссураси тараққиётининг асосий йўналишлари (1991–2016 йй.)”, 17.00.01–Театр санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/San24.

Илмий раҳбар: Тўлахўжаева Муҳаббат Туробовна, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс.27.06.2017. San.51.01.

Расмий оппонентлар: Қодирова Дилафруз Муҳсиновна, санъатшунослик фанлари доктори; Аҳмаджонова Муқаддас Ваҳобовна, санъатшунослик фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 mart 2019

Алламбергенова Гулжахан Айтбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берилган фан тармоғи номи): «И.Юсупов асарларида фразеологизмларнинг услубий қўлланилиши», 10.00.03–Қорақалпоқ тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil329.

Илмий раҳбар: Абдиназимов Шамшетдин Нажимович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Дусимов Зариббай, филология фанлари доктори, профессор; Пирниязова Алима Қудьяровна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...