OAK sayti » Материалы за 01.03.2019
 
01 mart 2019

Иматов Азат Маратовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси фаолиятининг конституциявий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Yu61.

Илмий раҳбар: Кутыбаева Елизавета Дуйсенбаевна, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Рузметов Хайрулло Ибодуллаевич, юридик фанлар доктори, профессор; Нажимов Махмуд Камалиддинович, юридик фанлар номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Нишонов Ўткир Анжибоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қобирғали пластинка ва сферик қобиқларнинг ночизиқли деформацияланиши», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/FM167.

Илмий раҳбар: Халмурадов Рустам Ибрагимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.30.08.2018.FM/T.02.09.

Расмий оппонентлар: Абдикаримов Рустамхон Алимханович, физика-математика фанлари доктори, доцент; Мамасолиев Қозоқбой, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Рўзибоев Дилмурод Рўзиметовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чаноқ-сон бўғими эндопротезланган бемор ва ногиронларда тиббий-ижтимоий реабилитация самарадорлигини баҳолаш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib225.

Илмий раҳбар: Асилова Саодат Убайевна, тиббиёт фанлари доктори , профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Шорустамов Мухаммаджон Таджиалиевич, тиббиёт фанлари доктори; Минасов Тимур Булатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси)

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Ахраров Бахтиёр Сагдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Иқтисодиёт йўналишидаги бакалаврларни тайёрлашда “Ахборот хавфсизлиги” курсини ўқитиш методикаси”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1PhD/Ped379.

Илмий раҳбар: Арипов Мирсаид Мирсидикович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc. 28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Абдуқодиров Абдуқаҳҳор Абдувакильевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Зайниддинов Хакимжон Насриддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Абдумаджидова Дилдора Рахматуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Талабаларда ассертив хулқни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари”, 19.00.05–Ижтимоий психология, этнопсихология бўйича (психология фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Psi28.

Илмий раҳбар: Самаров Рустамжон Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Мухамедова Дилбар Гафурджановна, психология фанлари доктори, профессор; Арзикулов Дилшод Неъматович,психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот:   Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Гаимназаров Олимджон Гульмуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Математика дарсларида коллеж ўқувчиларини касбга йўналтириш методикасини такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Ped346.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.

Илмий раҳбар: Тажиев Мамарежаб,педагогика фанлари доктори, доцент.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович, педагогика фанлари доктори, профессор; Тайлақов Норбек Исоқулович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Холйигитова Насиба Хабибуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўқувчилардаги касб мотивлари барқарорлигига гуруҳий жипсликнинг таъсири”, 19.00.05–Ижтимоий психология, этнопсихология бўйича (психология фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.РhD/Psi23.

Илмий раҳбар: Каримова Васила Маманосировна, психология  фанлари доктор, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар:Самаров Рустам Садриддинович фалсафа  фанлари доктори, профессор; Абдураҳмонова Зуҳра Эркиновна,психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2019

Хидирова Гавҳар Рустамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бухоро вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш механизмини такомиллаштириш”,  08.00.12–Минтақавий иқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Iqt177.

Илмий раҳбар: Аҳмедов Турсун Муҳитович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация  бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.30.05.2018.I.01.11.

Расмий оппонентлар: Назаров Шарофиддин Ҳакимович, иқтисодиёт фанлари доктори; Низомов Аслиддин Бадриддинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ургенч  давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик..