OAK sayti » Материалы за Mart 2019 года
 
29 mart 2019

Пўлатов Тахиржан Рустамбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Таянч сирпаниш подшипникларининг параметрларини асослаш (ЭЦВ туридаги насослар мисолида)», 05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинашунослик ва машина деталлари(техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Т732.

Илмий раҳбар: Маҳкамов Қобул Ҳамдамович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент шаҳридаги Турин Политехника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Шукуров Рустам Уткурович,техника фанлари доктори, профессор; Бабашев Қутлимурат Айтмурадович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Темиров Сайдрахимхўжа Умаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахтачилик культиваторининг универсал иш органини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т288.

Илмий раҳбар: Ходжиев Абдумуталиб, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Худаяров Бердирасул Мирзаевич, техника фанлари доктори, доцент; Тургунов Абдулхошим Ахмадалиевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги техникаси ва технологияларини сертификациялаш ва синаш давлат маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Бердимуратов Парахат Тажимуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чигит сеялкаси учун пушта шакллантиргични яратиш ва параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/T419.

Илмий раҳбар: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Нуриев Карим Катибович, техника фанлари доктори, профессор; Абдиллаев Тулеген, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “БМКБ-Агромаш” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Чуянов Дустмурод Шодмоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тупроқни полиз экинлари экиш учун тайёрлашнинг энергия, ресурстежамкор технологиялари ва техник воситаларини шакллантиришнинг илмий-техникавий ечими», 05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Т213.

Илмий маслаҳатчи: Маматов Фармон Муртазович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути, DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор, академик; Байбобоев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор; Игамбердиев Асқар Кимсанович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «BMKB-Agromash» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Исмоилова Сабида Исроиловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўқимачилик саноатининг технологик жараёнларида ҳосил бўладиган динамик кучларни ҳисобга олиб текстил ипларининг мустаҳкамлик назариясини ривожлантириш», 01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси,  05.06.01 – Тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришлари материалшунослиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Т46.

Илмий маслаҳатчи: Султанов Карим Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01 асосида бир марталик ИК.

Расмий оппонентлар: Алимова Халимахон Алимовна, техника фанлари доктори, профессор; Мардонов Ботир Мардонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Абдусаттаров Абдусамат, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Алимов Ижод Рустамжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Умуртқа поғонаси остеопорозида перкутан вертебропластика қўллашни оптималлаштириш», 14.00.28–Нейрохирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tib693.

Илмий раҳбар: Алиходжаева Гульнарахон Алаутдиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Макаревич Сергей Валентинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Беларус Республикаси); Кадирбеков Равшанбек Турсунбекович тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Фатҳалла Али Риҳаннинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хотирали дифференциал тенгламаларнинг сифат ва миқдорий жиҳатлари ва уларнинг татбиқлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуаси (физика-математика фанлари).

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бирлашган Араб Амирликлари университети ва Математика институти.

Илмий маслаҳатчи: Азамов Абдулла, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Адылова Фатима Туйчиевна, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хужаяров Бахтияр, физика-математика фанлари доктори, профессор; Розиков Ўткир Абдуллоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Жуманиёзов Мансурбек Шомуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Bombyx mori L. тут ипак қуртининг такрорий боқиш учун наслли уруғларини тайёрлаш ва сақлаш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.04– Ипакчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Qx253.

Илмий раҳбар: Умаров Шавкат Рамазанович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.30.08.2018.Qх.13.02.

Расмий оппонентлар: Якубов Ахматжон Бакиевич, биология фанлари доктори, профессор; Наврузов Собир, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Жумағулов Қаҳрамон Алиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пиллаларни териш, топшириш ва пиллахонада сақлаш муддатларини сифат кўрсаткичларига таъсири», 06.01.04– Ипакчилик. (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx115.

Илмий раҳбар: Аҳмедов Намоз Аҳмедович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.30.08.2018.Qх.13.02.

Расмий оппонентлар: Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Рўзибаев Нураддин Рахимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2019

Бурханова Дилнавоза Уткуровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган  типик бўз ва ўтлоқи тупроқларнинг унумдорлигини ошириш йўллари (Тошкент вилояти мисолида)», 06.01.03–Агротупроқшунослик ва агрофизика (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/Qx254.

Илмий раҳбар: Турапов Ибрагим, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Қурвантоев Рахмонтой, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Фахрутдинова Машкура Фазлиддиновна, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<