OAK sayti » Материалы за 05.02.2019
 
05 fev 2019

Ҳошимхонов Мўминнинг фан доктори (DSc)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бобораҳим Машраб ва XVII-XVIII асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривожи», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақам:B2017.1. DSc /Fal12.

Илмий маслаҳатчи: Тураев Бахтиёр Оманович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Нуритдинов Маҳмудхўжа, фалсафа фанлари доктори, профессор; Сафарова Нигора Олимовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Наврўзова Гулчехра, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 fev 2019

Бердиназаров Зафар Улашовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикаси валюта сиёсати методологиясини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит, 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.DSc.Iqt9.

Илмий маслаҳатчи: Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети ва Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Сирожиддинов Нишонбой, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Саттаров Одилжон Бердимуратович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2019

Юлдашева Муаттархон Пулатовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шохимардонсой-Марғилонсой альгофлораси», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/В189.

Илмий раҳбар: Алимжанова Холисхон Алимжановна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган давлат университети, PhD.28.09.2018.B.76.01.

Расмий оппонентлар: Хамидов  Ғуломжон Хамидович, биология фанлари доктори, профессор; Бўриев Сулаймон, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2019

Мамажанов Мухторжон Муродуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Митохондрияларни флавосан, 3,5,7,2',6'-пентагидроксифлаванон ва 6''-n-кумароилпрунинларнинг таъсирига реакцияси ва флавосанни антитоксик самараси», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/B106.

Илмий раҳбар: Алматов Карим Тажибаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган давлат университети, PhD.28.09.2018.B.76.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Шокир Қодирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Позилов Маъмуржон Комилжонович, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2019

Исмаилов Вахитхан Алихановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер-сейсмологик асослари», 04.00.06–Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/GM35.

Илмий маслаҳатчи: Хусомиддинов Сабриддин Самарович, физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети, Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Долгополов Феликс Геннадьевич, геология-минералогия фанлари доктори; Раджабов Шухрат Сайфуллаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Ходжиметов Алиназар Ирисметович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Геология ва геофизика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2019

Солиев Аъзамжон Баходировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Турли биологик манбалардан олинган фармакологик фаол моддаларнинг структуравий функционал тадқиқотлари ва уларни аниқлашнинг самарадор усулларини яратиш», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/B46.

Илмий маслаҳатчи: Адилова Азодахон Тешабаевна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.

Расмий оппонентлар: Джуманиязова Гульнора Исмаиловна, биология фанлари доктори, профессор; Кушанов Фахриддин Неъматуллаевич, биология фанлари доктори; Хашимова Нигора Рустамовна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...