OAK sayti » Материалы за 01.02.2019
 
01 fev 2019

Юлдашева Гулнора Бурановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автотрактор агрегатлари учун фтор таркибли металлополимер композицион материалларни яратиш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва металларга термик ишлов бериш йўналиши бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т72.

Илмий раҳбар: Рисқулов Алимжан Ахмаджанович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Михридинов Рискидин Мехридинович, техника фанлари доктори, профессор; Джумабаев Алижон Бакишевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 fev 2019

Козинская Любовь Константиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гриньяр реакцияси бўйича дибензо-18-краун-6нинг янги ҳосилалари синтези ва ҳоссалари», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2PhD/K111.

Илмий раҳбар: Ташмухамедова Айниса Каримовна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевич, кимё фанлари доктори; Кадиров Хасан Иргашевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалар кимёси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 fev 2019

Қодиров Нодир Абдусамиковичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маъданларни флотацион бойитишда қўлланилувчи сирт-фаол модда олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Т971.

Илмий раҳбар: Исмаилов Ровшан Исраилович, кимё фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Бейсенбаев Орал Курганбекович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

01 fev 2019

Тураев Эркин Рустамовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Полиолефин, органик сирт фаол моддалар, нано- ва мирко дисперсли минерал тўлдирувчилар асосида компаундлар олиш технологиясини яратиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси, 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSс/T165.

Илмий маслаҳатчи: Джалилов Абдулахат Турапович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори; Махсумов Абдулҳамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...