OAK sayti » Материалы за Fevral 2019 года
 
28 fev 2019

Собирова Дилдора Равшановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертациясиҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ген-модификацияланган озиқ-овқат маҳсулотларини тиббий-биологик хавфсизлигини баҳолашни илмий асослаш (соя мисолида)», 14.00.07–Нормал ва патологик физиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Тib553.

Илмий раҳбар: Усманов Равшанбек Джахонгирович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Азизова Феруза Лютпиллаевна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

28 fev 2019

Мавланов Нормўмин Нормаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилиги таҳлили ва баҳолашни такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2018.1.PhD/Iqt588.

Илмий раҳбар: Қўзиев Исломжон Неъматович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Зиёд Ниёзович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Джураев Боходир Мусурманович, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 fev 2019

Мусагалиев Ажинияз Жумагуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Минтақа бюджет даромадларини шакллантиришда юридик шахсларни солиққа тортиш механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)»,  08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.DSc/Iqt155.

Илмий маслаҳатчи: Аимбетов Нагмет Қаллиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Ниязметов Исламбек Машарипович, иқтисодиёт фанлари доктори; Урмонов Жаҳонгир Жалолдинович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 fev 2019

Артикова Мавлуда Абдурахмановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болалар церебрал фалажлигида эпилепсия жараёнининг клиник-диагностик тавсифи», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib199.

Илмий маслаҳатчи: Гафуров Бахтияр Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рахимбаева Гулнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Заваденко Николай Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия).

Етакчи ташкилот номи: Қозоғистон миллий тиббиёт университети.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

27 fev 2019

Каланходжаева Шахноза Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буйрак усти бези туғма дисфункцияси билан аёлларда клиник-гормонал, метаболик ва ижтимоий хусусиятлар», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib448.

Илмий раҳбар: Хайдарова Феруза Алимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ё.Х.Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар:Урманова Юлдуз Махкамовна, тиббиёт фанлари доктори; Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон узлуксиз таълим тиббиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

27 fev 2019

Бойко Елена Владимировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертациясиҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буйрак ҳўжайрали саратони интралюминар веноз инвазиясида жарроҳлик давоси», 14.00.14–Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib352.

Илмий раҳбар: Тилляшайхов Мирзагалеб Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.04.12.2018.Tib.77.01.

Расмий оппонентлар: Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мухаммедаминов Шухрат Каримджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.Н. Блохин номидаги Россия онкология илмий маркази Федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

27 fev 2019

Хамракулова Наргиза Орзуевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қон тизими касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитларнинг клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш ва комплекс давони такомиллаштириш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.PhD/Tib336.

Илмий раҳбар: Хушвакова Нилуфар Журакуловна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017. Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Тулебаев Раис Кашкенович тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик (Қозоғистон Республикаси)., Шамсиев Джахонгир Фазлитдинович тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сеул миллий университети (Жанубий Корея).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 fev 2019

Хакимов Равшан Нигматиллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шок чақирувчи жароҳатларда травматологик муолажаларнинг вақти ва ҳажмини такомиллаштириш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Tib100.

Илмий маслаҳатчи: Хаджибаев Абдухаким Муминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, Dsc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Мирошниченко Александр Григорьевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Ризаев Камал Саидакбарович, тиббиёт фанлари доктори; Хамраев Алишер Шахобович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Москва шаҳри Соғлиқни сақлаш департаментига қарашли Н.В.Склифосовский номидаги Тез ёрдам илмий-тадқиқот институти давлат бюджети соғлиқни сақлаш муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 fev 2019

Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қутадғу билиг» лексикаси», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil274.

Илмий раҳбар: Дадабаев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Тўхлиев Боқижон, филология фанлари доктори, профессор; Хусанов Нишонбой Абдусатторович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 fev 2019

Мавлонов Журабек Ёрқул ўғлининг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Давлат ва халқ ўртасида самарали мулоқотни таъминлашда фуқаролик жамияти институтларининг ролини ошириш», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Siyos16.

Илмий маслаҳатчи: Муминов Алишер Гаффарович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Ирназаров Қудрат Тўғонович, тарих фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<