OAK sayti » Материалы за 05.01.2019
 
05 yan 2019

Аюпов Кутуп Саутовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кучли легирланган кремнийдаги нобарқарор ҳодисалар», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/ FM122.

Илмий маслаҳатчи: Зикриллаев Нурилло Фатхуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон Миллий университети, Dsc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Каримов Абдулазиз Вахитович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Далиев Хожакбар Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор;  Исмайлов Қанатбай Абдремович, физика-математика фанлари доктори, профессор .

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 yan 2019

Джамалов Сирожиддин Зухриддиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Математик физиканинг ноклассик тенгламалари учун нолакал чегаравий ва тескари масалалар», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/FM86

Илмий маслаҳатчи: Ашуров Равшан Ражабович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Садыбеков Махмуд Абдысаметович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Холмухамедов Олимжон Рахимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Фаязов Қудратулло Садриддинович, физика-математика фанлари доктори, профессор. 

 Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 yan 2019

Пaзилова Дилноза Зиявутдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Махсус пойабзал учун электр ўтказувчанлик хоссасига эга бўлган резина тагликлар технологиясининг ўзига хос хусусиятлари», 05.06.03–Тери, мўйна, пойабзал ва тери-галантерея буюмлари технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Т805.

Илмий раҳбар: Максудова Умида Мирзарахимовна, техника фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Набиева Ирода Абдусаматовна, техника фанлари доктори, профессор; Мусаев Сайфулло Сафоевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 yan 2019

Қазоқов Фархот Фармоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Модификацияланган карбамид-формальдегид қатронлари билан қоракўл териларини тўлдириш технологияси ва комплекс хоссаларининг асослари», 05.06.03–Тери, мўйна, пойабзал ва тери-галантерея буюмлари технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/T530.

Илмий раҳбар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Ихтиёрова Гулнора Акмаловна, кимё фанлари доктори, профессор; Абулниёзов Қурбанбай Исмаилович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 yan 2019

Джумабаев Ғуломжон Халиллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳалқали йигирув машиналарининг конструктив элементларини такомиллаштириш асосида сифатли ип олиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T783.

Илмий раҳбар: Жуманиязов Қадам Жуманиязович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Муқимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор; Эркинов Зокиржон Эркинбой ўғли, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...