OAK sayti » Материалы за 07.12.2018
 
07 dek 2018

Илхамова Наргиза Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Яллиғланишга қарши, антигистамин ва антигельминт препаратларнинг фармакотехнологик аспектлари», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Far19.

Илмий раҳбар: Ҳайдаров Восилжон Расулович, фармацевтика фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Зайнутдинов Ҳикматилла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Халилов Равшанжон Муратджанович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Худойбердиев Фазлидин Исроиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Натрий ва магний хлоратлари, 3-оксипиридазон-6 нинг этаноламинли тузлари асосида дефолиантлар олиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т868.

Илмий раҳбар: Умиров Фарход Эргашович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор; Тоғашаров Ахат Салимович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

07 dek 2018

Умаров Шавкат Исомиддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат ва фосфор кислоталари билан бойитишнинг самарадор технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т299.

Илмий раҳбар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафаат Сатторович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

07 dek 2018

Тахирова Феруза Абраровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қандли диабет 2-тури ва унинг айрим макро- ва микротомир асоратларини клиник-генетик хусусиятлари», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib449.

Илмий раҳбар: Акбаров Заирходжа Сабирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик Ё.Х. Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Урманова Юлдуз Махкамовна, тиббиёт фанлари доктори; Бобоев Қодиржон Тўхтабоевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: С.М.Киров номидаги Ҳарбий-тиббий академия (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Каримов Улугбек Расуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Очиқ бурчакли глаукома турларининг клиник-функционал асослари ва уларни даволашда дифференциал ёндашув», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib271.

Илмий раҳбар: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSс.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ковалевская Мария Александровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Анқара ўқув ва илмий-текшириш касалхонаси (Туркия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Газиева Мафтуна Муҳаммадовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мулоқот жараёнида просодик воситаларнинг лингвопрагматик хусусиятлари», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil321.

Илмий раҳбар: Набиева Дилора Абдухамидовна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Лутфуллаева Дурдона Эсоновна, филология фанлари доктори, профессор; Юлдашев Маъруфжон Муҳаммаджонович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Эрназарова Гулнора Облақуловнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Касб-ҳунар коллежи ўқувчиларини акмеологик ёндашув асосида касбий фаолиятга тайёрлашни такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSс/Ped35.   

Илмий маслаҳатчи: Халилова Шахноза Турғуновна, педагогика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Муслимов Нарзулла Алихонович, педагогика фанлари доктори, профессор; Мардонов Шукурулла Қўлдошевич, педагогика фанлари доктори, профессор;Маъмуров Баҳодир Бахшуллаевич, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Ғаффаров Феруз Ҳасановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Махсус фанлар бўйича электрон таълим ресурслари базасини яратиш ва уларнинг масофадан фойдаланиш методикаси”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped328.

Илмий раҳбар: Олимов Қахрамон Танзилович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Абдуқодиров Абдуқаххор Абдувакилович, педагогика фанлари доктори, профессор; Ҳамидов Жалил Абдурасулович, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Сабирова Насиба Эргашевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хоразм халқ лирик қўшиқларида поэтик рамзлар тизими ва уларнинг бадиий-эстетик вазифалари», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fil441.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

Илмий раҳбар: Рўзимбоев Сапарбай, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil.46.02.

Расмий оппонентлар: Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор; Рўзиева Моҳичеҳра Ёқубовна, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2018

Шерназаров Акмал Андиёқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир”, 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Fil343.

Илмий раҳбар: Ҳамроев Жума, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори, профессор; Восиева Рухшона Қурбоновна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Термиз давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<