OAK sayti » Материалы за 05.12.2018
 
05 dek 2018

Уринов Бобур Насиллоевичнинг фалсафа доктори (PHD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналарда персонални бошқаришнинг корпоратив усулидан фойдаланиш самарадорлиги», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Iqt239.

Илмий раҳбар: Зайнутдинов Шавкат Нуритдинович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Абу Райҳон Беруний номидаги Бизнес ва бошқарув республика олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Бахрамова Дилбар Бахрамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Аҳолини ижтимоий ҳимоялашнинг асосий йўналишларини иқтисодий-статистик таҳлили (Қашқадарё вилояти мисолида)», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Iqt699.

Илмий раҳбар: Ғойибназаров Баҳодир Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Хотамов Очилди Қурбонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдураҳмонов Мирзатилла Абдуллаевич, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Жалилов Жамшид Ғанижоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Саноат корхоналари маркетинг фаолиятида мотивация усулларидан фойдаланишни такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Iqt300.

Илмий раҳбар: Эргашходжаева Шахноза Джасуровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Бекмуродов Адҳам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хошимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Юсупов Саидвали Шукруллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кучли рақобат шароитида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш стратегиялари», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Iqt70.

Илмий раҳбар: Йўлдошев Нуритдин Қурбонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Мурад Акрамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Ҳасанова Зебо Давлатовнанинг фан доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўлажак касб таълими ўқитувчиларида ахлоқий-эстетик дунёқарашни педагогик технологиялар асосида ривожлантириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped95.

Илмий раҳбар: Олимов Ширинбой Шарофович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Мардонов Шукурулло Қўлдошевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Каххарова Матлуба Маннофовна, фалсафа фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Икрамова Саида Алимджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оламнинг лисоний манзарасида макон категорияси ва миллий ўзига хослик» 10.00.11– тил назарияси, амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2018.1.PhD/Fil409.

Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза Мўминовна,филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Хошимов Ғанижон Мирзаахметович, филология фанлари доктори, профессор; Худойберганова Дурдона Сиддиқовна,филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети...

05 dek 2018

Адизова Ободон Истамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Адабиётшунос Азиз Қаюмов тадқиқотларида биографик методнинг ўрни” 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: В2018.1.PhD/Fil389.

Илмий раҳбар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қарши давлат университети, PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор;  Бойназар Йўлдошев филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.        

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга  молик...

05 dek 2018

Бердиев Толиб Турсунниязовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурхон-Шеробод воҳаси чўл минтақаси cуғориладиган тупроқларининг кимёвий ҳолати, физик-кимёвий хоссалари ва унумдорлигини ошириш йўллари», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В46.

Илмий раҳбар: Тошқўзиев Маруф Мансурович, биология  фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Ғулом, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдрахмонов Тўхтасин, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Алламуратов Махмут Омаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Орол денгизи минтақасидаги қум ва тупроқни қотирувчи полимер реагентларни саноат чиқиндилари асосида ишлаб чиқиш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза  қилиш  ва  табиий  ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/К143.

Илмий раҳбар: Мухамедгалиев Бахтиёр Абдукадирович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.28.03.2018.К/Т.04.02.

Расмий оппонентлар: Назирова Раъно Агзамовна, техника фанлари доктори, профессор; Қўлдошева Шахноза Абдулазизовна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Муминова Зарифа Одиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув», 09.00.01–Онтология, гносеология, мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fal69.

Илмий раҳбар: Тураев Бахтиёр Оманович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Шермухаммедова Нигина Арслановна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саломова Хакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>> <<