OAK sayti » Материалы за 29.11.2018
 
29 noy 2018

Хамракулова Хуршида Кувватовнанинг фан докторлик (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “ХХ аср ўзбек насрида ҳаёт ва ўлим муаммосининг бадиий талқинлари”, 10.00.02– Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil19.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

Илмий маслаҳатчи: Норматов Умарали, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Қуронов Дилмурод Ҳайдаралиевич, филология фанлари доктори, профессор; Умуров Ҳотам Икромович, филология фанлари доктори, профессор; Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Салимова Дилнавоз Акмаловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шеърий таржимада бадиий ният ва поэтик маҳоратнинг қайта ифодаланиши», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Fil77.

Илмий раҳбар: Каримов Наим Фотиҳович, филология фанлари доктори, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Ҳамдамов Улуғбек Абдуваҳобович, филология фанлари доктори; Исмоилов Ҳамдам, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Джураева Гульрух Миржалоловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “АСЕАН Осиё-Тинч океани минтақасидаги халқаро муносабатлар тизимида”, 23.00.04–Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSс/Siyos11.

Илмий маслаҳатчи: Туляганова Нихола Ўзбековна сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSс 27.06.2017. Tar/Yu/1/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлари доктори, профессор; Джалилов Ахтам Ташназарович, сиёсий фанлар доктори, профессор; Хайдаров Абдусамат Ахатович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Бойманов Фарход Холбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миллий ўзбек пичоқлари билан етказилган санчилган-кесилган жароҳатларнинг морфологик ва метрик хусусиятлари», 14.00.24–Суд тиббиёти (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib370.

Илмий раҳбар: Индиаминов Сайит Индиаминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Гиясов Зайнитдин Асомитдинович, тиббиёт фанлари доктори профессор; Хван Олег Иннокентиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Ризаев Элёр Алимджоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда герпетик стоматитни комплекс даволашни клиник-патогенетик асослаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib500.

Илмий рахбар: Бекжанова Ольга Есеновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Лукина Галина Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Упсала университети (Швеция).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Ишмухамедова Раъно Чориевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буғдойнинг тезпишар Чиллаки нави ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва озиқлантириш меъёрларининг таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx127.

Илмий раҳбар: Ирназаров Исматулла, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Назирбай Мадримович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Худойқулов Жонибек Бозорович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Ганджаева Лола Атаназаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кузги буғдой навларининг экиш муддати, ўғит меъёрлари ва суғориш тартибларининг ҳосилдорликка таъсирини баҳолаш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx137.

Илмий раҳбар: Сатипов Гаипназар Матвапаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдурахмонов Содиқжон Обидович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Дон ва дон-дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 noy 2018

Салимов Илҳом Хаитовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорамоллар қорасон касаллигининг махсус профилактикаси», 16.00.03–ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси  (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/V13.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

Илмий раҳбар: Абдусаттаров Абдусалом Абдусаттарович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд ветеринария медицинаси институти, DSc.30.08.2018.V.12.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Қорамолларнинг қорасон касаллигига қарши вакцина тайёрлаш учун Clostridium chauvoei Т-04 штамми» (IAP 04045); «Йирик ва майда шохли ҳайвонларнинг эмфизематоз карбункул касаллигига қарши алюмин гидрооксидли формолвакцина» (IAP 04609); «Қўйларнинг брадзот касаллигига қарши вакцина тайёрлаш учун Clostridium oedematiens Q-10 штамми» (IAP 04857).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 21 майдаги 01-11/1326-сон; 01-11/1327-сон ва 01-11/1328-сон хулосалари...