OAK sayti » Материалы за 26.11.2018
 
26 noy 2018

Ҳайитов Шуҳрат Мойлиевичнинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бобур ижодининг хорижда ўрганилиши (ўзбекча-туркча манбалар қиёсий таҳлили)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fil416

Илмий раҳбар: Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий  университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Андижон давлат университети, DSc.26.04.2018. Fil.01.10.

Расмий оппонентлар: Қулмаматов Дўстмамат Сатторович, филология фанлари доктори, профессор; Неъматилла Отажонов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 noy 2018

Махмудов Дилмурод Розметовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари томонидан кўрсатиладиган хизматларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш», 12.00.03–Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Yu152.

Илмий раҳбар: Нарматов Нуриддин Соатмурадович, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси Ҳарбий-техник институти, DSc.30.08.2018.Yu.74.01.

Расмий оппонентлар: Насриев Илхом Исмаилович, юридик фанлар доктори, профессор; Эргашев Восит Ёқубович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги  Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...