OAK sayti » Материалы за 22.11.2018
 
22 noy 2018

Мустафаев Шомурод Нормўминовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобаллашув шароитида талабаларни ғоявий-эстетик тарбиялаш технологияси», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped41.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

Илмий раҳбар: Қуронов Муҳаммад Қуронович, педагогика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Махмудов Мэлс Ҳасанович, педагогика фанлари доктори, профессор; Халилов Фахриддин Нурииддинович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 noy 2018

Ўроқов Шерзод Рахмоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган  педагогик тизимини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped41.

Илмий раҳбар: Юзликаев Фарит Рафаилович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Тажиев Мамаражаб, педагогика фанлари доктори, профессор; Муранов Бахриддин Исаевич, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 noy 2018

Эштемиров Жасурбек Суюнкуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «ХХ–ХХI  аср бошларида Қарши шаҳар маданияти», 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar105.

Илмий раҳбар: Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор; Юнусова Хуршида Эркиновна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 noy 2018

Ҳамроева Орзигул Жалоловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср бошлари ўзбек матншунослиги тараққиётида Фитрат мажмуаларининг ўрни», 10.00.10–Матншунослик ва адабий манбашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil167.

Илмий раҳбар: Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич, филолгия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор; Шодмонов Нафас Намозович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги давлат адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 noy 2018

Хамроева Шаҳло Мирджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари”, 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари)

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: В2018.3.PhD/Fil504.

Илмий раҳбар: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қарши давлат университети, PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор;  Муродова Нигора Қулиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.  

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга  молик...

22 noy 2018

Кахарова Мунира Махамаджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳуқуқ фалсафасининг илмий-методологик жиҳатлари», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари (ҳуқуқ фалсафаси) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fаl80.

Илмий раҳбар: Джавакова Каринэ Владимировна, фалсафа фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Нурматова Мукаррам Аҳмедовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Маматов Худоёр Тешаевич, юридик фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

22 noy 2018

Рахмонова Сурайё Махмудовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Дастлабки суд муҳокамаси ишни судда кўриш учун тайинлаш шакли сифатида», 12.00.09–Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Yu40.

Илмий маслаҳатчи: Тўлаганова Гулчехра Захитовна, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Миразов Даврон Мирагзамович, юридик фанлар доктори, доцент; Мухитдинов Фахриддин Мухитдинович, юридик фанлар доктори, катта илмий ходим; Мирзаев Азиз Алишерович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...