OAK sayti » Материалы за 21.11.2018
 
21 noy 2018

Терентьева Екатерина Олеговнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тетрагидроизохинолин қаторига мансуб бирикмаларнинг цитотоксик фаоллигини ўрганиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/B130.

Илмий раҳбар: Азимова Шахноз Садыковна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Далимова Сурайё Нугмановна, биология фанлари доктори, профессор; Саитмуратова Угилжан Худайбергеновна, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятгамолик...

21 noy 2018

Кахорова Комола Азаматовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оқсил-пептид табиатли биологик фаол моддаларни тавсифлашда ҳужайра культураси моделларининг қўлланилиши», 02.00.10–Биоорганик кимё (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/В83  .

Илмий раҳбар: Хашимова Зайнат Саттаровна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик  кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Хушбактова Зайнап Абдурахмановна, биология фанлари доктори, профессор; Левицкая Юлия Владимировна, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятгамолик...

21 noy 2018

Джурабаев Джалол Тургунбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эрувчан полимерлар асосида гел композициялар олиш технологияси ва жароҳат битказувчи «Тимогель» ҳамда ультратовуш ташхиси учун «Полижель Ультра» дори воситаларини ишлаб чиқиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Т543.

Илмий раҳбар: Тураев Аббасхан Сабирханович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппар Рахмонбердиевич, кимё фанлари доктори, профессор; Садиков Алимджан Зоирович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Валиев Неъматжон Валижон ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антиаритмин ва дигидроатизин гидрохлориди дори воситалари субстанцияларини ишлаб чиқариш технологиялари», 02.00.10–Биоорганик кимё (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Т495.

Илмий раҳбар: Сагдуллаев Шамансур Шаҳсаидович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Мавлянов Саидмухтор Максудович, кимё фанлари доктори, профессор; Исматов Дилмурат Нуруллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Ботиров Рўзали Анваровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

иссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Стахидрин, донаксин гидрохлориди, лико­рин гидрохлориди ва платифиллин гидро­тартрати субстанцияларининг рационал технологияларини яратиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Т631.

Илмий раҳбар: Сагдуллаев Шамансур Шаҳсаидович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор; Бобоев Бахром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Эргашев Ойбек Каримовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наноструктурали молекуляр ғалвирда мезбон-меҳмон таъсирлашиши», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/К59.

Илмий маслаҳатчи: Рахматкариев Гайрат Убайдуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти, Наманган муҳандислик˗технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор; Муталов Шухрат Ахмаджонович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Шайматов Санжар Рузимуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ташқи электромагнит майдони мавжудлигида компакт объектлар атрофида умумрелятивистик астрофизик жараёнлар», 01.03.01–Астрономия (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM60.

Илмий раҳбар: Ахмедов Бобомурат Жўраевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ядро физикаси институти ва Астрономия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Миртаджиева Каромат Тaхировна, физика-математика фанлари доктори, доцент; Файзуллаев Бируни Амануллавич, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Уришев Бобораимнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қайта тикланувчи манбалар энергиясидан фойдаланиш ва гидравлик аккумуляциялаш самарадорлигини ошириш», 05.05.06–Қайта тикланадиган  энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/Т228.

Илмий маслаҳатчи: Мухаммадиев Мурадулла, техника  фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти DSc.30.05.2018.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Елистратов Виктор Васильевич, техника фанлари доктори, профессор; Клычев Шавкат Исакович, техника фанлари доктори; Гловацкий Олег Яковлевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзбекэнерго» илмий-техник маркази.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Давронова Дилдора Саидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оилада вояга етмаган болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини ривожлантириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2018.1PhD/Ped.402.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

Илмий раҳбар: Мусурманова Айниса, педагогика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Маҳмудова Муяссар Маҳмудовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Исмаилова Зуҳра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 noy 2018

Ибрагимов Аъламжон Амриллоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Халқ таълими ходимлари малакасини ошириш тизимини кўп векторли ёндашув асосида такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped162.

Илмий раҳбар: Ибраимов Холбой Ибрагимович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонетлар: Олимов Ширинбой Шарофович, педагогика фанлари доктори, профессор; Аскаров Аброр Давлатмирзаевич, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<