OAK sayti » Материалы за 16.11.2018
 
16 noy 2018

Даминова Наргиза Равшанбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пўрсилдоқли беморларда пародонтитни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib285.

Илмий раҳбар: Камилов Хайдар Позилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12. 2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Лукина Галина Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия); Хабилов Нигмон Лукмонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Узоқ шарқ давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Эргашева Наргиза Насриддиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болалардаги орқа мия патологиясида неврологик бузилишларнинг клиник-параклиник тавсифи ва уларни ташхислаш ҳамда даволашга янгича ёндашувлар», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/Tib161.

Илмий маслаҳатчи: Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Шамансуров Шаанвар Шамуратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Муратов Фахмитдин Хайритдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шодиев Амиркул Шодиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Федерал давлат бюджет муассасасига қарашли И.П.Бехтеров номидаги Одам мияси илмий-тадқиқот институти (Россия Федерацияси).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Убайдуллаева Наима Набихановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда сурункали обструктив ўпка касаллигининг ривожланиши ҳамда авж олиши предикторлари ва маркерлари», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSс/Tib272.

Илмий раҳбар:Ливерко Ирина Владимировна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Бримкулов Нурлан Нургазиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қирғиз Республикаси); Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рахимова Дилором Алимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Украина харбий-тиббиёт академияси.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Джураева Хуснигул Буриевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳусайний адабий мероси манбалари ва матний тадқиқи», 10.00.10–Матншунослик ва адабий манбашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Fil104.

Илмий раҳбар: Ҳамиджон Ҳомидий, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Алимухамедов Рихситилла Абдурашидович, филология фанлари доктори; Жўрабоев Отабек Рустамбек ўғли, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Ғафорова Зиёда Насриевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алишер Навоий ҳамд ва наът ғазалларининг ғоявий-бадиий таҳлили», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fil391.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

Илмий раҳбар: Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Эркинов Афтондил Садирхонович, филология фанлари доктори; Сулаймонов Мўминжон Юсубжонович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Усмaнова Моxира Кенжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек тилида сўз морфем таркибининг соддалашиши”, 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil123.

Илмий раҳбар: Тожиев Ёрмат, филология  фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSс.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Жуманазарова Гулжаҳон Умурзоқовна, филология фанлари доктори; Хайруллаев Хуршид Зайниевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Эрназарова Манзура Сапарбоевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Грамматик маъно лисоний ва прагматик омиллар яхлитлигида”, 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil11.

Илмий маслаҳатчи: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Элтазаров Жўлибой Данабаевич, филология фанлари доктори;  Худойберганова Дурдона Сиддиқовна, филология фанлари доктори; Раупова Лайло Рахимовна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.           

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Тожибоева Гулхумор Рахмонжоновна фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мактаб психологининг низоли вазиятлардаги психокоррекцион фаолияти хусусиятлари (ўсмир ўқувчилар мисолида)», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психолгия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi25.

Илмий раҳбар: Тулаганова Гулчехра Қўчқоровна, психология фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Нишанова Замира Таскараевна, психология фанлари доктори, профессор; Сирлиев Бахтиёр Назарович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Газиева Фотима Эргашевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шахс реабилитациясининг клиник-психологик хусусиятлари (аддиктив хулқлилар мисолида)», 19.00.04–Тиббиёт психологияси ва махсус психология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Psi5.

Илмий раҳбар: Қодиров Ботир Рахманкулович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Каримова Васила Маманосировна, психология фанлари доктори, профессор; Шигакова Фания Анваровна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2018

Акрамов Мирмуҳсин Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабаларда экологик тасаввурлар ривожланишининг психологик жиҳатлари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi32.

Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Жабборов Азим Мелиқулович, психология фанлари доктори, профессор; Шамшетова Анжим Карамаддиновна, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...