OAK sayti » Материалы за 15.11.2018
 
15 noy 2018

Атаходжаева Гулчеҳра Абдунабиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали юрак етишмовчилиги ва метаболик синдромда кардиоваскуляр ва кардиоренал муносабатлар бузилишини ташхислаш, даволаш чораларини мукаммаллаштириш», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib47.

Илмий маслаҳатчи: Рахимов Шухрат Маликович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

Расмий оппонентлар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ferdinando Franzoni, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Италия).

Етакчи ташкилот: А.И.Евдокимов номидаги Москва давлат тиббий-стоматология университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Эргашев Маъруфжон Мухаммаджоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Комбинациялашган борона дискли юмшатгичларининг параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T223.

Илмий раҳбар: Тожиев Расулжон Жуамабаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Исмоил Тошкентович, техника фанлари доктори, профессор; Худоёров Анваржон Назиржонович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “BMKB-Agromash” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Норматов Анвар Мирзаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Навли ун олишда буғдой донига ишлов беришнинг самарали усулини ишлаб чиқиш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2PhD/T184.

Илмий раҳбар: Турсунходжаев Пўлат Мухамедович, техника фанлари доктори, профессор.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.T.04.01.

15 noy 2018

Қудратов Жасур Асилбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нурота тоғлари қориноёқли моллюскалари (Gastropoda, Pulmonata, Pectinibranchia): таксономияси, биоэкологик хусусиятлари, тарқалиши ва аҳамияти», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4 DSc/В242.

Илмий раҳбар: Иззатуллаев Зувайдулло Иззатуллаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Пазилов Абдувает, биология фанлари доктори, профессор; Муминов Боқижон Алимович, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Нурмуродов Тулкин Исамуродовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Қизилқум фосфоритларини кимёвий ва термокимёвий усулларда комплекс қайта ишлашнинг физик-кимёвий ва технологик асослари», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Т105.

Илмий маслаҳатчи: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Султан Усманович, техника  фанлари доктори, профессор; Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Шамшиддинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Мавлонов Аслон Акрамовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон гидрогеологик тизимларини ривожланишининг методолого-услубий асосларини такомиллаштириш», 04.00.04–Гидрогеология ва муҳандислик геологияси (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/GM15.

Илмий маслаҳатчи: Шерфединов Лензи Зекерьяевич, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.T.03.04 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Иргашев Юлдашбай, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори;  Подольный Олег Владимирович, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сейсмология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Абдуллаев Алишер Шоназаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илдиз- ва тугунакмевалардан кукун олиш энергетик самарадор технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Т83.

Илмий маслаҳатчи: Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Бахронов Хошимжон Шоимович,  техника фанлари доктори, профессор; Артиков Аскар Артикович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккимёмаш заводи» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Хатамова Мунира Маткаюмовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Турк хоқонлиги шаҳарлари (VI–VIII асрлар)”, 07.00.03–Жаҳон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2018.2.PhD/Tar129.

Илмий раҳбар: Асқаров Аҳмадали, тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.Tar.44.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Аблат, тарих фанлари доктори; Бобоёров Ғайбулла Боллиевич, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Убайдуллаев Исломжон Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда мулкдорлар геоиқтисодий тафаккурини шакллантириш ва ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fa186.

Илмий раҳбар: Хайдаров Ҳуррам Фармонович, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Раматов Жуманиёз Султанович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Умрзоқов Баходир Хамидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Суванов Илҳом Абдихалиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шахс маънавиятини юксалтиришда миллий ғоя ва ўзликни англаш диалектикаси», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fаl47.

Илмий раҳбар: Хўжамуродов Иброҳим Рўзиевич, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Отамуратов Саъдулла Отамуратович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Назаров Насриддин Атақулович, сиёсий фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши:назарий аҳамиятга молик...

>> <<