OAK sayti » Материалы за 14.11.2018
 
14 noy 2018

Нурышов Дарменбай Есназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ёш курашчиларда базавий элементларни шакллантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped209.

Илмий раҳбар: Усмонходжаев Талъат Саидович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Сулаймонов Суннатулло Сулаймонович, техника фанлари доктори, профессор; Пулатов Фазлиддин Мухидинович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2018

Маликов Олим Маликовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гепатитнинг В ва С вирусли таъсирида жигарнинг диффуз шикастланишдан келиб чиққан анемия-гемодепрессияларининг патогенези, диагностикаси ва давосини оптималлаштириш», 14.00.29–Гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSс/Tib265.

Илмий маслаҳатчи: Бахрамов Саиджалол Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Салиев Кодиржон Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сулейманова Дилора, тиббиёт фанлари доктори; Ахмедова Холида Юлдашевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Гематология ва трансфузиология илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...