OAK sayti » Материалы за 07.11.2018
 
07 noy 2018

Мирюсупова Гуля Фазлидиновна фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикасида кўкрак бези саратонининг эпидемиологик ва биологик хусусиятлари», 14.00.14–Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Н.Н. Петров номидаги Онкология илмий тиббий тадқиқот маркази» Федерал давлат бюджет ташкилотининг илмий кенгаши мажлисида тасдиқланган (2015 йил 24 ноябрдаги 11-сон баённомадан кўчирма).

Илмий маслаҳатчи: Семиглазов Владимир Фёдорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Россия Табиий фанлар академияси академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Портной Сергей Михайлович, тиббиёт фанлари доктори; Ходжаев Абдувахид Валиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гафур-Ахунов Мирза Аллиярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги«Радиология миллий тиббий тадқиқот маркази» федерал давлат бюджет ташкилотининг филиали П.А. Герцен номидаги Москва онкология илмий-тадқиқот институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

07 noy 2018

Мадиёров Бахтиёр Ташпулотовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Айрисимон без ўсмаларини жарроҳлик даволашда миниинвазив технологиялар», 14.00.14–Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib206.

Илмий раҳбар: Кротов Николай Фёдорович,тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Джураев Миржалол Дехканович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: С.М. Киров номидаги Ҳарбий тиббий академияси ФБХТОТМ, Санкт-Петербург, Россия Федерацияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

07 noy 2018

Алымов Атабек Керимбергеновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  “Қорақалпоғистон Республикасида экологик туризмни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва истиқболлари”, 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt204.  

Илмий раҳбар: Салаев Санъатбек Комилович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, DSс.27.06.2017.I.18.01.

Расмий оппонентлар: Турсунхаджаев Марат Лутфуллаевич,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Сафаров Баходирхон Шахриёрович,иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

07 noy 2018

Очилов Улугбек Усмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ОИВ билан зарарланган психоактив моддаларни истеъмол қилувчи беморларда руҳий бузилишларнинг шаклланиши ва динамикаси», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.Phd/Tib170.

Илмий раҳбар: Магзумова Шахноза Шахзадэевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Турсунходжаева Людмила Александровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Абдуллажанова Шахло Журахановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

07 noy 2018

Махмудов Махсуд Идрисовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ишлаб чиқаришдаги оқава сувларни тозалаш ва улардан фойдаланиш системаларида технологик муҳит параметрларини назорат қилувчи асбоблар ва усуллар», 05.03.01–Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T38.

Илмий маслаҳатчи: Шипулин Юрий Геннадьевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Бегунов Александр Андреевич, техника фанлари доктори, профессор; Ахмедов Барат Махмудович, техника фанлари доктори, доцент; Сиддиқов Илхомжон Ҳакимович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

07 noy 2018

Хидирова Мохинисо Бахромовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қўзғалувчан муҳитларни математик моделлаштириш усуллари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T30.

Илмий маслаҳатчи: Исмаилов Мирҳалил Агзамович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари  илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Кабулов Анвар Восилович, техника фанлари доктори, профeссор; Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: В.А. Трапезников номидаги Бошқарув муаммолари институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

07 noy 2018

Файзуллаев Байрам Артикбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Турли тавсифли объектлар ҳолатларини ташхислаш моделлари ва алгоритмлари», 05.01.02–Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T40.

Илмий раҳбар: Каипбергенов Батирбек Тулепбергенович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари  илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Бекмуратов Тўлқин Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Гулямов Шухрат Маннапович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...