OAK sayti » Материалы за 06.11.2018
 
06 noy 2018

Каримова Иродахон Иброхимжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): « Постнатал онтогенезда каламушларнинг ичак энзимлари, энергия алмашинувига қўрғошин ионининг таъсири ва уни коррек­циялаш», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/B95.

Илмий раҳбар: Алматов Карим Тажибаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Асраров Музаффар Исламович, биология фанлари доктори, профессор; Шахмурова Гулнора Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Рахматкариева Фируза Гайратовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Синтетик цеолитларда ион-молекуляр комплекслар хоссасини адсорбцион-калориметрик усулда аниқлаш», 02.00.11­–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/К54.

Илмий маслаҳатчи: Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Аминов Собиржон Нигматович,  кимё фанлари доктори, профессор; Шарипов Хасан Турабович, кимё фанлари доктори, профессор; Нарметова Гульнара Розыкуловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Зойиров Тулкин Элназаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эндодонто-пародонтал зарарланишни даволашни такомиллаштириш ва олдини олиш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Tib204.

Илмий маслаҳатчи: Камилов Хайдар Позилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12. 2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Антонова Александра Анатольевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия); Боймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори; Ходжиметов Абдугаффар Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И.Евдокимов номидаги Москва давлат стоматология университети (Россия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Мусаева Наргиза Сайфуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ақли заиф ўқувчиларда вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларини таълим жараёнида ривожлантириш (бошланғич синфлар мисолида)», 13.00.03–Махсус педагогика (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Ped178.

Илмий раҳбар: Мўминова Лола Рахимовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Хакимова Муҳаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори; Назарова Дилдора Асадовна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қўқон давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Арипова Шахноза Дилмуродовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш тизими », 13.00.03–Махсус педагогика (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Ped357.

Илмий раҳбар: Аюпова Мукаррам Юлдашевна, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Ҳакимова Муҳаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори; Қодирова Ферузахон Усмановна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Абидова Нилуфар Закировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўришида нуқсони бўлган болалар оғзаки нутқида камчиликларни бартараф этиш технологиялари», 13.00.03–Махсус педагогика (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped254.

Илмий раҳбар: Ҳакимова Муҳаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Мухитдинова Хадича Сабировна, педагогика фанлари доктори, профессор; Назарова Дилдора Асадовна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қўқон давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Мўминов Бехзод Абдувахобовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Судга қадар иш юритувида махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишни такомиллаштириш», 12.00.09–Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2PhD/Yu62.

Илмий раҳбар: Миразов Даврон Мирагзамович, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Тўлаганова Гулчеҳра Захитовна, юридик фанлар доктори, профессор; Умархонов Азизхон Шарипхонович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

06 noy 2018

Хўжақулов Сиёвуш Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (Ички ишлар органлари фаолияти мисолида)», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Yu177.

Илмий раҳбар: Фазилов Икрам Юсупович, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилов Исамиддин, юридик фанлар доктори, профессор; Ганиев Шерзод Алишерович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...