OAK sayti » Материалы за 01.11.2018
 
01 noy 2018

Шаджалилова Мукаррам Салимджановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация  мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда ичак инфекцияларининг клиник-иммунологик хусусиятлари  ва даволаш самарадорлигини қиёсий баҳолаш», 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/Tib307.

Илмий маслаҳатчи: Касымов Ильхамджан Асамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

 ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК раками: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01. 

Расмий оппонентлар: Камилова Алтиной Турсунбаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедова  Холида  Юлдашевна, тиббиёт фанлари доктори; Худайкулова Гулнора Каримовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Вирусология илмий-текшириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий ахамиятга молик...

01 noy 2018

Махмараимова Шохиста Тухташевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оламнинг миллий лисоний тасвирида теоморфик метафоранинг когнитив аспекти», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4PhD/Fil355.

Илмий раҳбар: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Термиз  давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қарши давлат университети, PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Расмий оппонентлар: Худайберганова Дурдона Сидиковна, филология фанлари доктори, профессор; Абдиев Муродқосим Болбекович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Назаров Ўктам Жўраевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Омон Мухтор романларида бадиий хронотоп муаммоси»,  10.00.02–Ўзбек адабиёти(филология фанлари).

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: № B2017.2.PhD/Fil 12.

Илмий раҳбар: Абдуҳамид Холмуродов филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қарши давлат университети,. PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Расмий оппонентлар: Жўрақулов Узоқ Ҳайдарович филология фанлари доктори; Дониёрова Шоира Хурсановна филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд  Давлат университети.       

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга  молик...

01 noy 2018

Раджабов Насир Насимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз ва ўзбек тилларида вокализм системасининг фонологик жиҳатдан чоғиштирма тадқиқи», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil277.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Илмий раҳбар: Сиддиқова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Солижонов Собиржон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Ахмедов Анвар Ботировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳозирги немис тили лексикасида инновацион жараёнлар», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2018.4.PhD/Fil238.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Илмий раҳбар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Умарходжаев Мухтар Ишанходжаевич, филология фанлари доктори, профессор; Холияров Лутфулла Ташкуватович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Саидқодирова Дилфузахон Саидқодировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз ва ўзбек тиларида интернет терминларининг лингвистик тадқиқи», 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil82.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори, доцент.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддиқова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори, профессор; Кадирбекова Дурдона Хикматуллаевна, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Аллабердиев Алижон Авезбердиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бухоро ўғуз шевалари лексикаси», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil13.

Илмий раҳбар: Мадвалиев Абдуваҳоб Патахович, филология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Абдушукуров Бахтиёр Бўриевич, филология фанлари доктори; Ибрагимов Юлдош Маткаримович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Муминова Гавхар Эсановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда совет даврида соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917-1991 йиллар)», 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tar14.

Илмий маслаҳатчи: Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти. DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Маҳкамова Нодира Рахмановна, тарих фанлари доктори;  Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор; Юлдашев Рустам Шавкатович, тиббиёт фанлари  доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Бобоев Феруз Сайфиллоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли ҳаракат (1925–1935 йй.)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.2.PhD/Tar137.

Илмий раҳбар: Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Тарих институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: ЎзР ФА Тарих институти, DSc.06.01.2018. Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Маҳкамова Нодира Рахмановна, тарих фанлари доктори; Расулов Баҳтиёр Маҳмуджонович, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2018

Валихонова Гулнорахон Комилжоновнанинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Фарғона водийси уйғурларида анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар”, 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.3.PhD/Tar214.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Улуғбек Сайданович, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018. Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Дониёров Алишер Худойбердиевич, тарих фанлари доктори, профессор; Азимова Нодира Хайитбаевна, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<