OAK sayti » Материалы за 30.10.2018
 
30 okt 2018

Абдуллаева Марғуба Толибжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Карбамид ва нитрат аммоний асосида таркибида физиологик фаол модда сақлаган суюқ азотли ўғит олиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т636.

Илмий раҳбар: Исабаев Зикрилла, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Мирзақулов  Холтўра  Чориевич, техника  фанлари доктори, профессор; Таджиев  Сайфитдин Мухитдинович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

30 okt 2018

Абдурахмонов Ғуломжон Абдусаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Азот ва фосфор сақлаган ёнғиндан ҳимоялаш воситаларини олиш ва уларнинг хоссаларини ўрганиш», 02.00.01–Ноорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2018.4.PhD/К52.

Илмий раҳбар: Абдурахманов Эргашбой, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор; Даминова Шаҳло Шариповна, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2018

Миркамалов Рустам Хамзаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғарбий Тян-Шан (Ўзбекистон) юра давригача ҳосил бўлган мажмуаларининг геодинамик эволюцияси ва минерагеник районлаштириш», 04.00.01–Умумий ва минтақавий геология (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/GM11.

Илмий маслаҳатчи: Пирназаров Мажид Махкамович, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти ДК, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Тойчиев Хожиакбар Абдурасулович, геология-минералогия фанлари доктори; Долгополов Феликс Геннадьевич, геология-минералогия фанлари доктори; Биске Георгий Сергеевич, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Уранкамёбметалгеология» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2018

Рахматова Нодира Рахимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Интродукция қилинган айрим доимий яшил буталарнинг вегетатив кўпайтириш биологияси», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/B155.

Илмий раҳбар: [Штонда Нина Ивановна], биология фанлари номзоди.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети, Dsc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Тухтаев Бобоқул Ерқулович, биология фанлари доктори, профессор; Бойсунов Бобур Хидирович, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2018

Бўранова Муҳайё Ораловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон жануби шароитида Lipskya insignis (Lipsky) Nevskiнинг биоэкологик хусусиятлари», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/B184.

Илмий раҳбар: Юлдашев Акрамжон Султанмурадович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети, Dsc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Қаршибоев Хазратқул Қиличевич, биология фанлари доктори, профессор; Рахимова Нодира Комилжоновна, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...