OAK sayti » Материалы за 29.10.2018
 
29 okt 2018

Гулямова Шахзада Сайпиддиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Соғлиқни сақлашни бирламчи тизимида гипертония касаллигини даволаш ва профилактикаси самарадорлигини ошириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib464.

Илмий раҳбар: Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Захидова Машкура Зияматовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 okt 2018

Агзамова Гулнара Суннатовнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кимёвий моддалар таъсирида жигар сурункали шикастланишининг клиник-патогенетик ва терапевтик жиҳатлари», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib179.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Захидова Машкура Зияматовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Потеряева Елена Леонидовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 okt 2018

Шайимов Файзулло Фатуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «GaAs нинг ночизиқли оптик хоссалари ва унинг қаттиқ жисмли ва суюқликли лазерларда қўлланилиши», 01.04.11–Лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM89.

Илмий раҳбар: Бахрамов Сагдилла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, DSc.30.05.2018.FM./T.65.01.

Расмий оппонентлар: Кадиров Мумин Кадирович, физика-математика фанлари доктори; Сапаев Усмон Каландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 okt 2018

Очилов Одилнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Магнит материалларда магнитооптик ҳодисалар ва оптик коммутаторларнинг янги авлодининг элемент базалари», 01.04.05–Оптика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/FM112.

Илмий маслаҳатчи: Мукимов Комил Мукимович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, DSc.30.05.2018.FM/T.65.01.

Расмий оппонентлар: Звездин Анатолий Константинович, физика-математика фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Валиев Уйгун Вахидович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Кодиров Мумин Кодирович,физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

29 okt 2018

Писецкий Юрий Валерьевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Масофадан мониторинг қилиш қурилмалари ва усуллари», 05.04.02– Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T40.

Илмий маслаҳатчи: Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.28.12.2017.Т.07.02.

Расмий оппонентлар:  Бахрамов Сагдулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Сиддиков Илхомжон Хакимович, техника фанлари доктори, профессор; Иногамов Акмал Муратович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Ўзбектелеком» акционерлик компанияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 okt 2018

Бердияров Шухрат Намазбоевичнинг фандоктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳуқуқий фаолиятда юридик техникани қўллашнинг методологик асосларини такомиллаштириш», 12.00.01–Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.Dsc/Yu52.

Илмий раҳбар: Тультеев Ильяс Тавасович, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Азизов Ниғмонжон Пардаевич, юридик фанлар доктори, доцент; Туляганов Абдуманноп Абдужаббарович, юридик фанлар доктори, доцент; Каримова Дилафруз Равшановна, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси  ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...