OAK sayti » Материалы за 24.10.2018
 
24 okt 2018

Умарова Гулноза Қудратиллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ўсадиган ер бағирлаган темиртикан ўсимлигининг фармакогностик таҳлили», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Far10.

Илмий раҳбар: Комилов Хўжиасрор, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Зайнутдинов Хикматилла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Бобаев Исомиддин Давронович, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари тиббий буюмлар ва тиббий техника эксперти-заси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 okt 2018

Курбонов Миртемир Шодиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Техник кремний ва кремнийли қотишма­ларни эритиш технологияларини такомил­лаштириш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.DSc/Т195.

Илмий маслаҳатчи: Ашуров Хатам Бахронович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Физика-техника институти, DSc.30.05.2018.FM/Т.34.01  рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Ёлкин Константин Сергеевич, техника фанлари доктори, профессор; Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Алиев Райимжон, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 okt 2018

Насруллаева Нафиса Зафаровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз ва ўзбек тилларида оламнинг фразеологик манзарасидаги гендер концептларининг шаклланиши», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик, таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B 2018.1.DSc/Fil31.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Андижон давлат университети, DSc.26.04.2018.Fil.01.10.

Расмий оппонентлар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор; Рахимов Ғанишер Худойқулович, филология фанлари доктори, доцент; Сюй Хун, филология фанлари доктори, Шанхай хорижий тадқиқотлар университети профессори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 okt 2018

Джуманазарова Зулфия Кожабаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Магний ва кальций нитратларининг бир турли ва аралаш лигандли координацион бирикмаларининг синтези, тузилиши ва хоссалари», 02.00.01–Ноорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/К58.

Илмий раҳбар: Азизов Тохир Азизович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Умаров Бақо Бафоевич, кимё фанлари доктори, профессор; Нуралиева Гўзал Абдухамидовна, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик..

24 okt 2018

Жанибеков Абдулазиз Адилхановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Silene туркумига мансуб ўсимликларни кимёвий тадқиқ қилиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/K132.

Илмий раҳбар: Мамадалиева Нилуфар Зокиржановна, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.K.05.01.

Расмий оппонентлар: Арипова Салимахон Фозиловна, кимё фанлари доктори; Маулянов Салихжан Алимжанович, кимё фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...