OAK sayti » Материалы за 23.10.2018
 
23 okt 2018

Файзуллаева Нигора Яхъяевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда муковисцидознинг турли кўринишлари патогенезида иммуногенетик механизмлар», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib131.

Илмий раҳбар: Мусаходжаева Дилорам Абдуллаевна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSс.30.08.2018.Тib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Шамсиев Фазлитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Наврузова Шакар Истамовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўта тоза биопрепаратлар давлат илмий-текшириш институти (Россия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 okt 2018

Суяров Акрам Амиркуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даражада бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёдан олинган флавоноид ва полисахарид препаратларининг аллергияга қарши ва иммуномодулловчи хоссаларини баҳолаш», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib209.

Илмий раҳбар: Батирбеков Акрам Анварович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти,  DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Юлдашев Илхом Рузиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шахмурова Гульнара Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Федерал тиббий-биологик агентлиги Иммунология институти давлат илмий маркази (Россия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 okt 2018

Низамова Саида Адиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Кимё таълими самарадорлигини оширишнинг инновацион технологиялари”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped287.

Илмий раҳбар: Омонов Ҳожиқул Товбаевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc. 28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Бобоев Туйғун Мирзаахмедович, кимё фанлари доктори, профессор; Исматов Иброҳим Шахриёрович, педагогика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

23 okt 2018

Раббимова Дилфуза Таштемировнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гўдак болаларда сепсиснинг ривожланиш омилларини, диагностикасини, даволаш ва реабилитациясини комплекс баҳолаш», 14.00.09–Педиатрия ва 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Tib67.

Илмий маслаҳатчилар: Алимов Анвар Валиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Азамат Мухитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06. 2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлиддин Сайфиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Вахидов Алишер Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Мусаходжаева Дилорам Абдуллаевна, биология фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: С.Д. Асфендияров номидаги Қозоқ миллий тиббиёт университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 okt 2018

Мухамадиева Лола Атамуродовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болалардаги сурункали носпецифик ўпка касалликларининг ташхиси, даволаш ва профилактикасига ёндашишни такомиллаштириш», 14.00.09–Педиатрия, 14.00.35–Болалар хирургияси  (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/Tib66.

Илмий маслаҳатчилар:  Алимов Анвар Валиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Азамат Мухитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедова Инобат Мухамеджановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бобомуратов Турдикул Акрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Абдурашид Журакулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Халқлар дўстлиги университети.

Диссертация йўналиши: амалий  аҳамиятга молик...

23 okt 2018

Нармухамедова Назира Азизовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғинини замонавий шаклда ташкиллаштириш жараёнида артериал гипертониянинг профилактикаси», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib16.

Илмий маслаҳатчи: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мамутов Рифат Шукриевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шарипова Мадина Каримовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тверь давлат тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 okt 2018

Тухтасинов Илхомжон Мадаминовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ҳодисаси асосида ривожлантириш”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Ped52.

Илмий маслаҳатчи: Бакиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Ниёзметова Роза Хасановна, педагогика фанлари доктори, профессор; Дэвид Киеза, Жоржия университети профессори; Сафаралиев Бозор Сафаралиевич, Челябинский давлат маданият институти профессори, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...