OAK sayti » Материалы за 17.10.2018
 
17 okt 2018

Исмоилова Кароматхон Махмуджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буғдойнинг ўсиш-ривожланишига стероид табиатли бирикмаларнинг таъсири», 02.00.10–Биоорганик кимё (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B61.

Илмий раҳбар: Қўшиев Ҳабибжон Ҳожибобоевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат унверситети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Ахунов Али Ахунович, биология фанлари доктори, профессор; Набиев Саидғани Мухтарович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

17 okt 2018

Хурмаматов Абдугоффор Мирзабдуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нефть-газ конденсати хомашёсини механик қўшимчалардан чуқур тозалаш жараёнини такомиллаштириш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т80.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Зокиржон, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Юнусов Мирахмад Пўлатович, техника фанлари доктори, профессор; Ли Роберт Чанирович, техника фанлари доктори; Гулямов Шухрат Маннапович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро мухандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...