OAK sayti » Материалы за 15.10.2018
 
15 okt 2018

Эминов Азизжон Ашраповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кварцит хомашёлари асосида динасли олов­бардош тиқма масса таркибларини ишлаб чиқиш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T180.

Илмий раҳбар: Абдуллаева Раиса Исматовна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Юнусов Миржалил Юсупович, техника фанлари доктори, профессор; Талипов Нигматулла Хамидович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Физика-Қуёш илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси Материалшунослик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 okt 2018

Махмудова Феруза Ахмаджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гексен изомерлари асосида кислородли ва азотли бирикмалар олиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/K57.

Илмий раҳбар: Максумова Ойтўра Ситдиковна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 okt 2018

Машарипова Зулхумар Атабековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўсимлик маҳсулотларини самарали қури­тиш технологик жараёнини моделлашти­риш ва қуритиш аппаратини такомил­лаштириш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т651.

Илмий раҳбар: Артиков Аскар Артикович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшид Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Нигмаджанов Самуғжон Каримжонович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 okt 2018

Чарышникова Оксана Станиславовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фитоэстроген ферутининнинг кальцийга боғлиқ биологик эффектлари», 03.00.02–Биофизика ва радиобиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/B66.

Илмий раҳбар: Замараева Мария Всеволодовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Мерзляк Пётр Григорьевич, биология фанлари доктори; Хушбактова Зайнаб Абдурахмановна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 okt 2018

Баев Артём Юрьевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сут эмизувчиларнинг ҳужайраларида ноорганик полифосфатларнинг регуляторлик ва метаболик роли», 03.00.02–Биофизика ва радиобиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B85.

Илмий раҳбар: Ташмухамедов Бекжан Айбекович, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Мерзляк Пётр Григорьевич, биология фанлари доктори; Камбурова Венера Сейтумеровна, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 okt 2018

Шоймуротов Туйчи Халикуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бухоро-Хива региони мезозой босимли сув системаси нефтгазлилигининг гидрогеологик мезонлари», 04.00.07–Нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/GM34.

Илмий маслаҳатчи: Абдуллаев Ғайбулла Сайфуллаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети, Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Боқиев Саиднасим Алимович, геология-минералогия фанлари доктори; Ҳусанов Султонбой Тўхтаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Хабибуллаев Иброҳим Хабибуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Геология ва геофизика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...