OAK sayti » Материалы за 12.10.2018
 
12 okt 2018

Турақулов Рустам Исматуллаевичнинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали юрак етишмовчилиги камқонлик билан кечганда клиник хусусиятлари ва  даволашни мувофиқлаштириш», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib470.

Илмий раҳбар: Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.26.04.2018.Тib.64.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Темур Атаназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юлдашев Носир Мухамеджанович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Эргашев Вали Алимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Ўткир ва сурункали остеомиелитлар шаклланиши микробиологик жиҳатларнинг сабаб-оқибатли боғлиқликлари», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Тib384.

Илмий раҳбар:Нуралиев Неккадам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган  муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси DSc.27.06.2017.Tib/30.01.

Расмий оппонентлар:  Мирзаева Мамлакат Айнакуловна,тиббиёт фанлари доктори, профессор;Эшбоев Эгамберди Хусанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор .

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Уринбаева Нилуфар Абдужаббаровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Одатий ҳомила ташлаш шаклланишининг айрим патогенетик механизмлари», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/Tib27.

Илмий маслаҳатчи: Султанов Саидазим Насырович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каримов Заур Джавдатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипов  Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.М.Сеченов номидаги 1-Москва давлат тиббиёт универститети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Султонова Нафиса Сабировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Озиқлантириш тури ва парвариш тамойилларига боғлиқ ҳолда болаларнинг соматик ҳолати ва ривожланиш динамикаси», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib55.

Илмий раҳбар: [Мухамедова Хадича Тулкиновна], тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06. 2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исмоилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Рахимгазиев Умид Газиваевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда ювенил ревматоид артритнинг клиник-патогенетик жиҳатлари», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib56.

Илмий раҳбар: Шамансурова Эльмира Амануллаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Бобомурадов Турдикул Акрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Уматалиева Камила Тахировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Касб-ҳунар коллежи ўқитувчисининг методик компетенциясини узлуксиз ривожлантиришда инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш  (малака ошириш  тизими мисолида)», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped395. 

Илмий раҳбар: Олимов Каҳрамон Танзилович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Қаххоров Сиддиқ Қаххорович, педагогика фанлари доктори, профессор; Турақулов Олим Холбутаевич, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация  ва қишлоқ хўжалигин механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

12 okt 2018

Насритдинова Умида Ахмаджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Компьютер графикаси фанини ўқитишда уч ўлчамли моделлаштириш воситасидан фойдаланиш методикаси», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (компьютер графикаси) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped424.

Илмий раҳбар: Кучкарова Диларом Файзуллаевна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc. 28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Абдуқодиров Абдукаххор Абдувакильевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Сайдалиев Саидкарим Сайдинабиевич, педагогика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

12 okt 2018

Мухаммадиев Комил Бурхоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Жисмоний тарбия таълими жараёнида талабаларнинг атроф-муҳитга бўлган эҳтиёткорона муносабатларини ривожлантириш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси, 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Ped274.

Илмий раҳбарлар: Турдиқулов Эшбой Отақулович, педагогика фанлари доктори, профессор; Рахимов Владимир Шавкатович,педагогика фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Худойқулов Хол Жумаевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Арипов Юнус Юсуфович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2018

Каримова Нозима Нурмухамадовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped394.   

Илмий раҳбар: Муслимов Нарзулла Алиханович,педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Ҳамидов Жалил Абдурасулович, педагогика фанлари доктори, доцент; Дехканова Маъмура Улмасовна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

12 okt 2018

Асилбекова Дания Толимбековнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ApialesFabaceaeLamiaceaePrimulaceae ва Solanaceae оиласига мансуб доривор ўсимликлар вакилларининг липидлари», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/K24.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Бобоев Баҳром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори; Салимов Баходир Тахирович, кимё фанлари доктори; Абдурахимов Саидакбар Абдураҳмонович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>> <<