OAK sayti » Материалы за 11.10.2018
 
11 okt 2018

Тошматова Гўзал Одилходжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сут бези касаллиги мастопатиянинг алиментар профилактикасини махсуслаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларини қўллаш орқали шакллантириш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib393.

Илмий раҳбар: Эрматов Низом Жумакулович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худойберганов Анатолий Сагатбоевич, тиббиёт  фанлари доктори, профессор; Алимухамедов  Дилшод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Санитария гигиена ва касб касалликлари  илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Ахмедов Фарход Қахрамоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда марказий гемодинамика ва буйрак қон айланишининг адаптацион механизмлари», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib5.

Илмий раҳбар: Негматуллаева Мастура Нуруллаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Каримова Феруза Жавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор;Султонов Саидазим Носирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Марданов Жамшид Жахонгировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Экстрадурал орқа мия ўсмаларни хирургик даволаш тактикаси», 14.00.28–Нейрохирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Tib123.

Илмий раҳбар: Кариев Гайрат Маратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Кадырбеков Равшанбек Турсунбекович, тиббиёт фанлари доктори; Мирзабаев Марат Джумабекович, тиббиёт фанлари доктори (Қозоғистон Республикаси).

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Тургунов Нозимжон Абдуманноповичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Киришма атомлари микробирикмалари ҳосил бўлишининг физик асослари ва уларнинг монокремний хусусиятларига таъсири», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/FM114.

Илмий маслаҳатчи: Зайнабидинов Cирожиддин Зайнабидинович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, DSc.28.02.2018. FM/60.01.

Расмий оппонентлар: Вайткус Юозас Юозович, физика-математика фанлари доктори, академик; Зикриллаев Нурилла Фатхуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Гулямов Гофур, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Султанова Шахноза Абдувахитовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Доривор ўсимликларни қуритиш учун сув иситгичли конвектив қурилмани такомиллаштириш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/T503.

Илмий раҳбар: Сафаров Жасур Эсиргапович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Баракаев Нусратулло Раджабович, техника фанлари доктори, доцент; Гофуров Карим Хакимович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Яхшиева Зухра Зиятовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ва техноген объектларда Pt(IV), Pd(II) ва Au(III) ионларини амперометрик аниқлашда олтингугурт тутган реагентлар ва баъзи карбон кислота ҳосилаларининг қўлланилиши», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/К37.

Илмий маслаҳатчи: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Эргашбой, кимё фанлари доктори, профессор; Досмагамбетова Сауле Саркантаевна, кимё фанлари доктори, профессор; Шабилалов Азад Ахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Атабаев Фаррух Бахтияровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иккиламчи минерал хомашё ресурслари асосида энергия сиғими кам клинкерлар ва цементлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т118.

Илмий маслаҳатчи: Эминов Ашраф Маъмурович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Рахимбой Атажанович, техника фанлари доктори, профессор; Тўлаганов Абдуқобил Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор; Таймасов Бахитжан, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Акрамов Тохир Абдирахмоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автомобиль саноати корхоналарида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Iqt50.

Илмий маслаҳатчи: Ходиев Баходир Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Равшан Зокирович, иқтисодиёт фанлари доктори; Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хашимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...