OAK sayti » Материалы за 05.10.2018
 
05 okt 2018

Абдуллаева Феруза Суюновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Юридик терминларни ўқитишнинг лингводидактик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида)”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped171.

Илмий раҳбар: Тешабоева Дилфуза Мўминовна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Хошимова Дилдорхон Уринбоевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Салиева Зарина Илхомовна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Нишанов Данияр Анарбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўғри ичак саратонида сфинктер сақловчи операцияларни патоморфологик асослаш мезонлари», 14.00.15–Патологик анатомия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Tib162.

Илмий маслаҳатчи: [Абдуллаходжаева Малика Саматовна], тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Турсунов Хасан Зияевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алиев Бахром Рахимбердиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Мухаммед Аминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозоқ онкология ва радиология илмий-текшириш институти (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Вервекина Татьяна Анатольевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Калькулез холециститда ўт пуфагининг патологоанатомик хусусиятлари», 14.00.15–Патологик анатомия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib182.

Илмий раҳбар: Магрупов Баходир Асадуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Байбеков Искандер Мухамедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исроилов Ражаббой, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Х.А.Яссавий номидаги Қозоқ-турк халқаро университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Башарова Лайло Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мактабгача таълим муассасаларидаги болаларнинг тарбия шароитларини оптимизациялашни гигиеник асослаш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib37.

Илмий раҳбар: Камилова Роза Толановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Азизова Феруза Лютпиллаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Яхшиева Зухра Зиятовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ва техноген объектларда Pt(IV), Pd(II) ва Au(III) ионларини амперометрик аниқлашда олтингугурт тутган реагентлар ва баъзи карбон кислота ҳосилаларининг қўлланилиши», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/К37.

Илмий маслаҳатчи: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Эргашбой, кимё фанлари доктори, профессор; Досмагамбетова Сауле Саркантаевна, кимё фанлари доктори, профессор; Шабилалов Азад Ахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...