OAK sayti » Материалы за 02.10.2018
 
02 okt 2018

Файзиев Шахобиддин Шавкатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кучсиз ромбоэдрик FeBO3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM76.

Илмий раҳбар: Джураев Даврон Рахмонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат  университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04.

Расмий оппонентлар: Астанов Салих Хусенович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Салахитдинова Майсара Камолидиновна, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Амонов Бахтиёр Умрзоковичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM73.

Илмий раҳбар: Қуводинқов Облоқул Қувандиқович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат  университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04.

Расмий оппонентлар: Нормуродов Муродулло Тоғаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рамазанов Асрор Хамроевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Cаттарова Гулнора Икромовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илк ўспиринлар иродавий сифатларининг психодиагностикаси ва психокоррекцияси», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Psi34.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.Psi.01.07.

Илмий раҳбар: Жабборов Азим Мейлиқулович, психология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:Хаджиева Максуда Cултановна, фалсафа фанлари доктори; Жалилова Сабохат Мирхалиловна,психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот:  Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Хайназаров Бахромжон Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистон уйғурлари диаспораси тарихи (1925–2012 йй.)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tar35.

Илмий раҳбар: Муртазаева Рахбар Хамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий Университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Бобожонова Дилором Бобожоновна, тарих фанлари доктори, профессор; Зияева Доно Хамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Ўразбоев Абдулла Дурдибаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Fil67.

Илмий маслаҳатчи: Дўсимов Зариббой, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

Расмий оппонентлар: Аширбоев Самихон, филология фанлари доктори, профессор; Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Ҳусанов Нишонбой Абдусатторович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Тоирова Дилфуза Файзуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XIX аср француз адабиётида тарихий роман данри тадрижи (Bиктор Гюго прозаси мисолида)», 10.00.04–Европа, Америка, Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017/3.PhD/Fil305.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Илмий раҳбар: Холбеков Мухаммад Нурқосимович, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Лиходзиевский Анатолий Степанович, филология фанлари доктори, профессор; Исматов Сарвар Файзуллаевич, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Рашидов Ойбек Расуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг миллий сиёсатида давлат идораларининг маҳаллийлаштирилиши (1918–1933 йй.)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tar242.

Илмий раҳбар: Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Расулов Абдулла Нуритдинович, тарих фанлари доктори, профессор; Бобожонова Дилором Бобожоновна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Қуттымуратова Ырысты Абдирахмановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот туманидаги қозоқ шеваси», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (Қозоқ тили) (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil236/

Илмий раҳбар: Абдиназимов Шамшетдин Нажимович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нукус давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01/

Расмий оппонентлар: Ескеева Мағрипа, филология фанлари доктори, профессор; Альниязов Айтмурат филология, фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Қорабоев Жасур Баҳодировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Турли тизимдаги тилларда «муболаға» концептуал семантикаси вербализаторлари типологияси», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil66.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Илмий раҳбар: Хошимов Ғанижон Мирзааҳмедович, филология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Худойберганова Дурдона Сиддиқовна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети...

02 okt 2018

Адилова Шахноза Рахимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «XX-XXI аср Америка оммавий адабиётида сентиментал ишқий романлар (Нора Робертс ижоди материали асосида)», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2017.3.PhD/Fil226.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Илмий раҳбар: Лиходзиевский Анатолий Степанович,филология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Халлиева Гулноз Искандаровна, филология фанлари доктори, доцент; Касимова Замира Абдуллаевна,филология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети...

>> <<