OAK sayti » Материалы за 11.07.2018
 
11 iyul 2018

Абузалова Меҳринисо Кадировнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма”, 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Fil55.

Илмий маслаҳатчи: Сайфуллаева Раъно Рауфовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонетлар: Санақулов Усмон Санақулович,  филология фанлари доктори, профессор; Худойберганова Дурдона Сиддиқовна, филология фанлари доктори;  Муродова Нигора Қулиевна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

11 iyul 2018

Каримов Абдувахоб Абдусатторовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юқори частотали кремнийли диодлардаги иссиқлик-техникавий жараёнларнинг хусусиятлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т840.

Илмий раҳбар: Рахматов Ахмад Зайнидинович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, DSc.30.05.2018.FM/T.34.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Насриддинов Сайфилло Саидович, техника фанлари доктори, доцент;  Тагаев Марат Баймуратович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...