OAK sayti » Материалы за 09.07.2018
 
09 iyul 2018

Якубова Хуршида Муратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган массивлар сув туз режими хусусиятларини ҳозирги ҳолатини баҳолаш (Сирдарё ўрта оқимининг чап қирғоғи мисолида)», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/G54.

Илмий раҳбар: Шерфединов Лензи Зекерьяевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Чембарисов Эльмир Исмаилович, география фанлари доктори, профессор; Мурадов Шухрат Одилович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 iyul 2018

Шадиева Нилуфар Искандаровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Вертикал зоналликда тарқалган тупроқларнинг гумусли ҳолати, гумус моддаларининг шаклланиш механизмини тадқиқ этиш (Туркистон тоғ тизмаси мисолида)», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/В52.

Илмий маслаҳатчи: Тошқўзиев Маруф Мансурович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Гулом, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Уразбоев Исматулла Умматович, биология фанлари доктори, доцент; Жаббаров Зафаржон Абдукаримович, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 iyul 2018

Каттаев Нуритдин Тўраевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Акрилонитрил асосида донадор ионитлар синтези ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар, 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/K12.

Илмий маслаҳатчи: Бабаев Туйғун Мирзааҳмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Сидиқов Абдужалол Сидиқович, кимё фанлари доктори, профессор; Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор; Арсланов Шарафутдин Султанович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 iyul 2018

Абдувахобов Дилшод Абдувахидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дала рельефига мосланувчан тишли борона ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T268.

Илмий раҳбар: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути, DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Исмоил Тошкентович, техника фанлари доктори, профессор; Дўсқулов Абдусаттор Ахадович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “BMKB-Agromash” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 iyul 2018

Садикова Гулноза Қудратиллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта-ипак аралашма толали тўқимачилик материалларини тайёрлаш ва бўяшнинг самарали технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т110.

Илмий раҳбар: Худайбердиева Дилфуза Бахрамовна, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Ихтиярова Гулнора Акмаловна, кимё фанлари доктори, профессор; Валиев Гулом Набижонович, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология интитути.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...