OAK sayti » Материалы за 05.07.2018
 
05 iyul 2018

Исаходжаев Хайрулла Суннатуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноат корхоналарининг айланма оқава сувларини қўзғалувчан қаттиқ насадкали мавҳум қайновчи қатламда совитиш», 05.05.04–Саноат иссиқлик энергетикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т95.

Илмий раҳбар: Захидов Ромэн Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Искандаров Зафар Самандарович, техника фанлари доктори, профессор; Короли Мехрия Анваровна, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Иссиқликэлектрлойиҳа» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Цыпкина Виктория Вячеславовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ресурс тежамловчи кабел саноати чузиш жиҳозлари учун назарий асослари ва модернизациялаш усуллари», 05.05.02–Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Т624.

Илмий раҳбар: Хашимов Арифжон Адилович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Бобожонов Мақсуд Каландарович, техника фанлари доктори, профессор; Титова Жанна Олеговна, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Пўлатов Аброр Обидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Индукцион печларни иссиқлик режимлари ва уларни энергия самарадорлигини ошириш», 05.05.02–Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Т413.

Илмий раҳбар: Хашимов Арифжон Адилович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Хошимов Фозилджон Абидович, техника фанлари доктори, профессор; Алимходжаев Камолиддин Тиллаходжаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Хамзаев Собир Амировичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil280.

Илмий раҳбар: Кулдашев Акром Махмудович, филология фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддиқова Ирода Абдузухуровна,филология фанлари доктори; Мирсанов Ғайбулла Қулмуродович,филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Очилов Озоджон Мардиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «VII–X асрлар Танг даври шеъриятида рамзлар семантикаси», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil58

Илмий раҳбар: Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc. 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Тўхлиев Боқижон, филология фанлари доктори, профессор; Лю Тао (刘涛), филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Каримов Ривожиддин Гуламжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Тижорат хатларининг лингвопрагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материалида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil.208.

Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза  Муминовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Муҳамедова Саодат Худойбердиевна, филология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Алимова Гулноза Бахшиллоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятлари (жаҳон ва миллий тажрибанинг қиёсий-типологик таҳлили)», 10.00.09–Журналистика (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil102.

Илмий раҳбар: Мўминова Фотима Иззатуллаевна филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc. 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Ирназаров Қудрат, филология фанлари доктори, профессор; Тошбоев Олим, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Содиқова Шоҳида Мирзааҳмадовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Академик лицейларнинг физика соҳасига тегишли махсус курсларни яратиш ва ўқув жараёнига жорий қилиш”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped513.

Илмий раҳбар: Отажонов Шавкат, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Насриддинов Комилжон Рахматович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Қаҳҳоров Сиддиқ Қаҳҳорович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Махсудов Валижон Гафуржоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Oлий ўқув юртларида “Механик тебранишлар” бўлимини ўқитишнинг услубий асoсларини такомиллаштириш”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped65.   

Илмий раҳбар: Турсунметов Камилжан Ахметович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Маҳмудов Юсуп Ғаниевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Насриддинов Комилжон Рахматович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2018

Эргашева Гулрухсор Сурхонидиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биология таълимида интерактив дастурий воситалардан самарали фойдаланишни такомиллаштириш», 13.00.02 –Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (биология) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.Dsc/Ped18.

Илмий маслаҳатчи: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети,

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Давранов Қаҳрамон, биология фанлари доктори, профессор; Эргашов Махаматрасул, техника фанлари доктори, профессор; Махмудов Абдулхалим Хамидович, педагогика  фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>> <<